Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

 

Školská rada při Základní škole Frýdek-Místek, Československé armády 570, 73801 Frýdek-Místek, pro období 2021-2024

Za zřizovatele

 • paní Simona Kahánková
 • paní Jana Poulíčková

Za rodiče

 • paní Romana Banáková
 • paní Renata Ešíková

Za pedagogy

 • paní Monika Matulíková
 • paní Martina Rykalová

 

Zásady zřizování školských rad

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada při základní škole má 6 členů. Magistrát města jmenuje třetinu členů školské rady, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Zřizovatel vydává volební řád školské rady.

 

Úkoly školské rady

 •  školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 •  školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 •  školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 •  školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 •  školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 •  školská rada projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 •  školská rada projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 •  školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům