Jazyková příprava žáků – cizinců na „Osmičce“

Vzdělávání žáků-cizinců je nově v mateřských a základních školách řešeno vyhláškou č. 271/2021 Sb. Žáci cizinci mají podle § 20 školského zákona nárok na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání.

Nárok na jazykovou přípravu mají nově příchozí žáci-cizinci, kteří plní povinnou školní docházku v ČR kratší dobu než 12 měsíců a nemají české občanství. Do skupiny lze za určitých podmínek zařadit i žáky s českým občanstvím a žáky s delším pobytem v ČR, kteří mají odlišný mateřský jazyk (dále OMJ).

Do skupiny pro jazykovou přípravu lze zařadit žáka-cizince na základě podání žádosti rodiči (zákonnými zástupci) žáka. O jeho zařazení rozhoduje ředitelka školy s jazykovou přípravou (krajem určené školy).

Podmínkou pro zahájení jazykové přípravy jsou nejméně 2 žáci-cizinci s nárokem na jazykovou přípravu. V případě potřeby může být otevřena další skupina (při žádosti 11. žáka-cizince).

Obsah a rozsah jazykové přípravy (100 až 200 vyučovacích hodin na maximálně 10 měsíců) určuje ředitel určené školy, a to na základě jazykového testu ke zjištění úrovně jazykových schopností žáků-cizinců. Po dobu jazykové přípravy obě školy, určená a kmenová, úzce kooperují, vzájemně si poskytují informace o průběhu a výsledcích jazykové přípravy žáků-cizinců.

Jazykovou přípravu je možné poskytovat v průběhu celého školního roku i nově příchozím žákům-cizincům (systém je prostupný), vždy platí délka trvání kurzu 10 měsíců jdoucích po sobě. V případě, že má 1 žák ve skupině nárok na jazykovou přípravu v počtu 200 hodin, pak má celá skupina nárok na 200 hodin jazykové přípravy.

Výstupem jazykové přípravy bude doporučení pro kmenovou školu, na co se v následné jazykové podpoře žáka-cizince zaměřit. Tato doporučení kmenová škola využije pro zajištění další podpory žáka-cizince při vzdělávání.

Postup kmenové školy pro zařazení žáka-cizince do jazykové přípravy prezenční výukou na krajem určené škole:

 • příchod nového žáka-cizince
 • zjištění informací o dostupných kurzech ČJ v určené škole
 • provedení jazykového testu ke zjištění úrovně jazykových schopností žáka-cizince
 • informování rodičů/zákonných zástupců žáka-cizince o nabídce kurzů v určené škole, nabídka možnosti tohoto vzdělávání
 • poskytnutí žádosti rodičům/zákonným zástupcům o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu, pomoc při jejím vyplnění
 • doručení vyplněné a podepsané žádosti na určenou školu (možno e-mailem na adresu určené školy, poštou na adresu určené školy, osobně)
 • ve spolupráci s NPI v Ostravě kmenová škola zajistí na období před nástupem do jazykové přípravy adaptačního koordinátora
 • odeslání žáka na jazykovou přípravu v určené škole (uvolnění žáka z předmětů, kterých se z důvodu absolvování jazykové přípravy neúčastní)
 • zajištění pomůcek do jazykové přípravy (na základě požadavků určené školy)
 • úzká spolupráce s určenou školou, obě školy si vyměňují informace o průběhu a výsledcích jazykové přípravy žáka

Cca 3 měsíce před ukončením jazykové přípravy podá kmenová škola žádost na PPP, která doporučí rozsah další jazykové podpory žáků-cizinců.

Zajištění jazykové přípravy ze strany krajem určené školy:

 • organizuje kurzy jazykové přípravy
 • informuje neurčené školy i KÚ o kurzech jazykové přípravy
 • provádí jazykové testy ke zjištění úrovně jazykových schopností žáků-cizinců
 • komunikuje s rodiči/zákonnými zástupci žáků-cizinců
 • průběžně komunikuje s kmenovými školami o jejich žácích (docházka, pokroky v jazykovém vzdělávání)

Pro případné dotazy a podrobnější informace k jazykové přípravě žáků-cizinců je možné kontaktovat Mgr. Kateřinu Kubíčkovou, ředitelku školy a Mgr. Jitku Mikolášovou, koordinátorku výuky žáků-cizinců.

Ve školním roce 2022/2023 bude jazyková příprava probíhat každé pondělí od 8:00 do 12:35 hodZahajujeme v pondělí 12. 9. 2022.

Mgr. Jitka Mikolášová, koordinátorka pro děti/žáky cizince, odborná poradkyně NIDV pro práci s DŽC KK NIDV

 

PÉČE O ŽÁKY CIZINCE NA „OSMIČCE“ VE FRÝDKU-MÍSTKU 

Na naší základní škole se věnujeme vzdělávání žáků cizinců již řadu let. Učili jsme u nás děti z různých zemí, např. ze Sýrie, Vietnamu, Korey, Ukrajiny, Ruska. Nejinak je tomu i v letošním školním roce, od 1. do 9. třídy máme děti korejské, vietnamské i čínské národnosti. Dětem se věnujeme velmi aktivně, vše začíná přijetím žáka do školy a vyřízením formalit důležitých pro zapsání žáka. Pokud rodiče nemluví česky a nemají svého tlumočníka, obracíme se na CPIC v Ostravě a na NIDV a spolupracujeme s nimi. Z internetových stránek NIDV čerpáme řadu formulářů přeložených do mateřských jazyků rodin.

Adaptační koordinátoři
Letos jsme využili i služeb adaptačního koordinátora pro dvě korejské děti, které se do České republiky přistěhovaly s rodiči koncem srpna. Na doporučení rodičů jedné naší žákyně (rovněž korejské národnosti) k nám přišli zapsat své děti. Hned od prvních dnů s dětmi pracují adaptační koordinátorky – jedna s dívkou v první třídě a druhá s jejím bratrem v 5. třídě. Díky péči koordinátorek se děti mnohem lépe a rychleji začleňují do třídních kolektivů, seznamují se s prostředím naší školy a poznávají český jazyk. Postupně si osvojují a začínají používat základní konverzační fráze a česká slova v komunikaci se spolužáky a učiteli. Na obou sourozencích sledujeme velké pokroky, děti jsou bystré, svědomité a pracovité a je na nich vidět touha co nejrychleji se naučit česky tak, aby se dobře se spolužáky i s učiteli domluvily.

Jak na češtinu
Každému žákovi cizinci je na naší škole věnována značná pozornost. Děti navštěvují kurzy českého jazyka. Žáci, kterým pedagogicko-psychologická poradna doporučila hodiny českého jazyka navíc v rámci intervence nebo českého jazyka jako druhého jazyka, mají individuální hodiny. K výuce využíváme např. vlastní pracovní listy a další dostupné pomůcky. Osvědčily se obrázkové slovníky, pexesa, didaktické hry, pracovní listy a výukový materiál vydaný NIDV a CPIC v Ostravě.

Sdílení zkušeností
Přínosná jsou pro nás pracovní setkání v budově NIDV v Ostravě organizovaná a vedená Mgr. Dagmar Půdovou. Tato setkání se konají vždy po vzdělávacím programu tematicky zaměřeném na problematiku dětí/žáků cizinců, a to za přítomnosti regionálních odborníků pro oblast cizinců (CPIC, OSPOD, Cizinecká policie ČR, Organizace pro pomoc uprchlíkům v Ostravě, zástupci pedagogicko-psychologické poradny, zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pedagogové z celého kraje). Platforma probíhá formou workshopu a výměny zkušeností z práce s dětmi/ žáky cizinci. Velkým povzbuzením pro naši práci a vyznamenáním jsou úspěchy našich žáků cizinců u přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni vždy úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení a byli přijati na víceletá a čtyřletá gymnázia i na odborné střední školy či maturitní učební obory.

Mgr. Jitka Mikolášová, koordinátorka pro děti/žáky cizince, odborná poradkyně NIDV pro práci s DŽC KK NIDV