Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

POSTUP PŘI PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ DNE 30. června 2020

1. Vydání vysvědčení žákům v denním vzdělávání

 • žáci vstupují do školy dle běžného rozpisu a hygienických pravidel
 • žáci I. stupně jsou odváděni tak, aby na ně navazovali distanční žáci
 • žáci II. stupně jsou odváděni dle rozpisu
 • nutno dodržovat hygienická pravidla – roušky stále platí (F-M – nadále riziková oblast!)

2. Vydání vysvědčení žákům v distanční výuce

 • třídní učitelé předají informace rodičům, pozvou tyto žáky na přesně stanovenou hodinu
 • třídní učitelé zajistí u vchodu změření teploty, vyberou čestné prohlášení s datem 30. 6. 2020 (s teplotou nebo bez čestného prohlášení nelze do budovy školy vstoupit)
 • žáci I. stupně vstupují do školy přesně hodinu poté, co přicházejí žáci v denním vzdělávání, odváděni jsou po předání vysvědčení
 • žáci II. stupně vstupují do školy dle rozpisu, rovněž jsou odváděni dle rozpisu
 • nutno dodržovat hygienická pravidla – roušky stále platí (F-M – nadále riziková oblast!)

Další informace

 • obědy se vydávají od 10.00 do 12.00 hodin
 • žákům, kteří se dopoledne nedostaví, bude vysvědčení vydáno dle předešlé informace, a to v úterý od 14.00 do 15.30 hodin a ve středu od 8.00 do 15.30 hodin
 • náhradní termíny pro vydání vysvědčení během prázdnin – 21. 7. 2020 a 13. 8. 2020 od 8.00 do 14.00 hodin
 • čestné prohlášení lze stáhnout z webových stránek (čestné prohlášení) nebo vyzvednout na vrátnici školy

Datum vložení: 26. 6. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy            

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, bude v období letních prázdnin, tj. ve dnech 1. července – 31. srpna 2020, provoz školní družiny přerušen. O přerušení provozu školní družiny jsem rozhodla na základě malého zájmu rodičů žáků.

Datum vložení: 22. 6. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Hodnocení žáků

Při závěrečném hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohledníme skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok.

Druhé pololetí školního roku 2019/2020 nelze hodnotit podle stejných měřítek, jako např. minulý školní rok, proto vycházíme z vyhlášky č. 211/2020 Sb.

Více...

Datum vložení: 8. 6. 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE K DOCHÁZCE ŽÁKŮ II. STUPNĚ OD 8. 6. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vlády ČR se také žáci II. stupně budou moci od 8. června 2020 v omezené míře vrátit do lavic.
Nejedná se o obnovení výuky v plném rozsahu, žáci budou mít možnost v rámci třídnických hodin znovunavázat vztahy se spolužáky. Docházka pro žáky bude dobrovolná, v početně omezených a neměnných skupinách za zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření.
Zvažte prosím pečlivě, zda své dítě k této dobrovolné docházce do školy přihlásíte. Zdraví dětí a Vás, stejně jako našich zaměstnanců, je pro nás prioritou.

S přáním pevného zdraví,

                                        PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

Ke stažení:    Organizace docházky žáků II. stupně od 8. 6. 2020     Přihláška     Čestné prohlášení

Datum vložení: 27. 5. 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ NAVŠTĚVUJÍCÍCH OD 25. 5. 2020 ODPOLEDNÍ ZÁJMOVOU ČINNOST

Vážení rodiče,

vyplňte prosím formulář k docházce Vašeho dítěte do odpolední zájmové činnosti a nejpozději v úterý 26.5. odevzdejte učiteli odpolední zájmové činnosti nebo vedoucí školní družiny.
Zde je přiložen formulář ke stažení. Papírová podoba formuláře je k dispozici na vrátnici školy.

Datum vložení: 23. 5. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

uvod obrazek

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

jsme rádi, že vzhledem k současné situaci se dle pokynů MŠMT mohou žáci opět vracet do školy, i když zatím pouze v rámci dobrovolné docházky v početně omezených a neměnných skupinách za zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření.
První týden přípravy na přijímací zkoušky z češtiny a z matematiky, které se uskuteční v pondělí 8. června, mají za sebou zájemci z řad našich deváťáků. Děkuji tímto svým kolegyním za energii a za čas, který jim věnují vedle své stálé distanční výuky. Snažíme se zajistit veškeré pokyny MŠMT k bezpečné organizaci této výuky.
Rovněž už nyní intenzivně pracujeme na zajištění provozu dobrovolné docházky do školy zájemců z řad žáků 1. stupně, která bude zahájena 25. května. Prosíme Vás o trpělivost, konkrétní organizace není jednoduchá z personálního ani prostorového hlediska a závisí na počtech přihlášených dětí. Zvažte prosím pečlivě, zda své dítě k této dobrovolné docházce do školy přihlásíte. Vážíme si zdraví všech a v žádném případě nechceme ohrozit děti a jejich rodiny, ani naše zaměstnance a jejich rodiny.
Co se týče žáků 6. - 8. ročníku a zahájení jejich dobrovolné docházky do školy, čekáme na konkrétní pokyny MŠMT.

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši spolupráci a součinnost během celé distanční výuky, ať již té proběhnuvší či té, co je ještě před námi. Velice oceňujeme Váš vstřícný přístup, protože si uvědomujeme, že toto období není ani pro Vás a pro Vaše děti jednoduché.

S přáním pevného zdraví a klidných dnů

 PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 19. 5. 2020     

  

INFORMACE PRO RODIČE K ORGANIZACI DOCHÁZKY ŽÁKŮ I. STUPNĚ OD 25. KVĚTNA 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vlády ČR a v souladu s metodickým pokynem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravujeme podmínky pro uskutečnění nástupu žáků. Níže vám shrnuji základní informace a pravidla potřebná pro zajištění bezpečného chodu naší školy.

Docházka do školy není pro žáky povinná. O tom, zda žák bude do školy docházet, rozhodne jeho zákonný zástupce. Ten musí zvážit, zda žák sám, nebo osoba, s níž žije ve společné domácnosti, nepatří do rizikové skupiny. Zákonný zástupce musí před nástupem žáka do školy podepsat čestné prohlášení, že se seznámil s tím, jak jsou stanoveny tyto rizikové skupiny. Dále musí v čestném prohlášení potvrdit, že žák nejeví příznaky onemocnění spojené s virem COVID-19.  Žáci první den ve škole (tj. 25. května 2020) odevzdají podepsané čestné prohlášení zákonných zástupců (odkaz na prohlášení). Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Vzhledem k tomu, že zajištění docházky žáků je za stanovených podmínek velmi náročné na organizaci a personální zajištění, a nelze ho přizpůsobovat dle aktuální docházky žáků, musí zákonný zástupce závazně vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy prostřednictvím přihlášky, a to nejpozději do 18. 5. 2020 (odkaz na přihlášku).

Přihláška i čestné prohlášení jsou k vyzvednutí také ve vrátnici školy, a to každý pracovní den v době od 8.00 – 15.30 hodin. V případě, že zákonný zástupce tyto dokumenty nedodá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Docházka bude probíhat podle přesně stanovených pravidel, která stanovilo MŠMT spolu s odborníky – epidemiology a hygieniky. Dodržování těchto pravidel je závazné jak pro školu, tak pro žáky a zákonné zástupce. Žákům, kteří nebudou stanovená pravidla dodržovat, nebude docházka umožněna – pokud žák pravidla opakovaně poruší, bude zákonný zástupce na tuto skutečnost upozorněn a žák může být ze skupiny vyloučen.

Pravidla jsou nastavena tak, aby byl minimalizován kontakt mezi žáky. Proto budou žáci zařazeni do skupin o velikosti maximálně 15 dětí. Tyto skupiny musejí být trvalé, nemůže se měnit jejich složení, nesmějí se setkávat ani mísit. Ve škole je zajištěn provoz za přísných hygienických podmínek, bude prováděna dostatečná desinfekce. Podrobnější popis nastavených pravidel je uveden níže.

Organizace docházky žáků 1. stupně:

 • nejedná se o obnovení výuky v plném rozsahu, dále probíhá distanční forma vzdělávání; rozsah vzdělávacích aktivit pro obě formy výuky je bez rozdílu
 • výuka bude probíhat každý pracovní den, přičemž vzdělávací aktivity budou rozděleny do dopolední a odpolední části; začátek a konec výuky bude upřesněn po závazném vyjádření zájmu zákonných zástupců žáků; pro zařazení žáka do odpolední části není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny; úplata za odpolední zájmovou činnost se v tomto případě nehradí; ranní družina nebude poskytována
 • žáci, kteří docházejí do školy, se vzdělávají ve skupinách, které jsou předem stanoveny; o zařazení do skupiny rozhoduje ředitelka školy; skupiny nemusí být vytvořeny na bázi tříd, mohou být vytvořeny s ohledem na organizační možnosti; pokud by počet zájemců o docházku do školy přesáhl kapacitní možnosti školy, může ředitelka školy rozhodnout o tom, kteří žáci budou do školních skupin zařazeni; vzdělávací aktivity vedou pedagogičtí pracovníci, kteří jsou ke skupině ředitelkou školy přiděleni; nemusí se tedy jednat o kmenové učitele třídy, mohou to být i další učitelé (včetně učitelů 2. stupně), vychovatelky školní družiny nebo asistenti pedagoga
 • docházka je umožněna jen žákům, jejichž rodiče v termínu do 18. 5. 2020 sdělí škole svůj zájem; zařazení žáka do skupiny po 25. 5. 2020 není možné; podmínkou docházky je také podepsané čestné prohlášení zákonného zástupce a dodržování hygienických pravidel; žák, u něhož se objeví známky onemocnění, se aktivit ve škole neúčastní a zákonný zástupce o této skutečnosti informuje ředitelku školy; pokud se u žáka objeví příznaky onemocnění v době pobytu ve škole, bude umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván, aby si ho ihned vyzvedl
 • škola vede evidenci o docházce žáků do skupin; v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet (Bakaláři, omluvný list); tato absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka
 • cestou do školy a při pobytu před budovou školy se žáci nesdružují, dodržují bezpečný odstup (2 m) od ostatních osob a ústa a nos mají zakryté rouškou; pro příchod ke škole a pohyb před školou bude stanoven časový harmonogram a místo příchodu jednotlivých skupin ke škole; skupinu vyzvedne určený pedagogický pracovník; zákonní zástupci do budovy školy nesmějí vstoupit
 • neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce (doporučuje se i předchozí umytí rukou důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem); maximální počet žáků ve skupině je 15 (1 žák v lavici; rozestupy mezi lavicemi); v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru); dochází-li k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě; při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny
 • o způsobu stravování bude rozhodnuto na základě zájmu a požadavku rodičů

Vážení rodiče, pevně věřím, že pozvolný návrat dětí do školních lavic společně zvládneme a jménem svým i svých spolupracovníků Vám děkuji za podporu v tomto mimořádném období.

Datum vložení: 6. 5. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9.ROČNÍKU

Vážení rodiče,
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vás informujeme o možnosti výuky žáků 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, a to od 11. května 2020.
Výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek, od cca 8:15 do cca 12:00 hod. Obsahem výuky bude učivo z českého jazyka a matematiky. Začátek a konec výuky a rozdělení žáků do skupin bude upřesněno po závazném vyjádření zájmu zákonných zástupců.
Podrobnější informace byly odeslány rodičům a žákům 9. ročníku přes webové rozhraní Bakaláři.

Čestné prohlášení...

Datum vložení: 4. 5. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

Datum vložení: 4. 5. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

  

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

v souvislosti se změnami týkajícími se přijímacího řízení na střední školy byl dne 27. března 2020 publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončení ve školním roce 2019/2020.
Jednotná přijímací zkouška na SŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění. V 1. kole přijímacích zkoušek je pouze jeden termín a zkouška se vykonává ve škole, která je uvedena v přihlášce v prvním pořadí.

Podrobnější informace naleznete v přílohách:

1. Schéma přijímací zkoušky
2. Metodika MŠMT (informace k zákonu 135/2020 Sb.)

Datum vložení: 1. 4. 2020                                          Mgr. Lukáš Drastich, výchovný poradce

 

OŠETŘOVNÉ VI

Vážení rodiče,

v souvislosti s COVID-19 dochází ke změně pravidel pro ošetřovné. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let, a to po celou dobu uzavření škol. Nadále platí, že žádost o ošetřovné lze vyřídit elektronicky.
Žádost při péči o dítě do 13 let věku zašlete na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., uveďte jméno dítěte, třídu a emailovou adresu, na kterou lze potvrzení zaslat. V případě potřeby volejte 558 445 130, 604 213 318.

Datum vložení: 27. 3. 2020                                        PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Více informací na

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.

Datum vložení: 19. 3. 2020                                          PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

OŠETŘOVNÉ V

Vážení rodiče,

vzhledem k současné mimořádné situaci a nepříznivému vývoji epidemie Vás informuji o zrušení úředních hodin.
Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy (při péči o dítě do 10 let věku) lze vyřídit elektronicky. Žádost zašlete na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., uveďte jméno dítěte, třídu a emailovou adresu, na kterou lze potvrzení zaslat. V případě potřeby volejte 558 445 130, 604 213 318.

Datum vložení: 16. 3. 2020                                         PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

ŽÁCI - CIZINCI

Informace pro rodiče žáků - cizinců   Formát PDF

 

VÝUKA BĚHEM UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

pro další informace prosím stále sledujte webové stránky školy. Učitelé budou s Vámi a s dětmi domácí přípravu a úkoly komunikovat na webovém rozhraní Bakaláři, zejména v sekci Domácí úkoly a Komens. Budeme především využívat papírové učebnice, které má každý žák vypůjčené ze školy, pracovní sešity a výukové materiály učitelů. Jako doplňkový materiál k výuce můžete mj. využít i web a pořady České televize, např.

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000002/

Jsme rádi, že v současné mimořádné situaci nemáme informace o onemocnění nikoho z našich žáků ani zaměstnanců.

Datum vložení 16. 3. 2020                                         PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka skoly

 

OŠETŘOVNÉ IV

Vážení rodiče,

vzhledem k současné mimořádné situaci a nepříznivému vývoji epidemie Vás informujeme o omezení úředních hodin, a to v pondělí a ve středu od 13 hod do 15 hod. Preferujeme elektronickou komunikaci včetně elektronického podání žádosti o ošetřovné.

Datum vložení: 16. 3 2020                                          PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

OŠETŘOVNÉ III

Vážení rodiče,

žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) máte možnost si vyřídit i v následujících dnech, tj.  16. - 20. března 2020.

         pondělí  16. 3. 2020   7.30 - 12 hod  sekretariát (p. Mílková)
         úterý  17. 3. 2020   7.30 - 12 hod  sekretariát (p. Mílková)
         středa  18. 3. 2020   7.30 - 12 hod   sekretariát (p. Mílková) 
         čtvrtek  19. 3. 2020   7.30 - 12 hod   sekretariát (p. Mílková)
         pátek  20. 3. 2020   7.30 - 12 hod  sekretariát (p. Mílková)


Datum vložení: 12. 3. 2020                                        PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

OŠETŘOVNÉ II

Vážení rodiče,

žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) máte možnost si vyřídit ve dnech 11. - 13. března 2020.

         středa  11. 3. 2020   7.30 - 12 hod   sekretariát (p. Mílková)
         čtvrtek  12. 3. 2020   7.30 - 12 hod   sekretariát (p. Mílková)
         pátek  13. 3. 2020   7.30 - 12 hod   sekretariát (p. Mílková)


Datum vložení: 11. 3. 2020                                        PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

UZAVŘENÍ ŠKOL

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví Č.J.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN bude naše škola, školní družina i školní jídelna s účinností od 11. března 2020 až do odvolání pro žáky UZAVŘENA. Obědy žáků budou automaticky odhlášeny.

Pro další informace sledujte, prosím, webové stránky školy a EŽK Bakaláři.

Datum vložení: 9. 3. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy 

 

OŠETŘOVNÉ I 

Informace pro rodiče o nároku na ošetřovné

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf 

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

 

INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU KE KARANTÉNĚ

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 6. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Praktickým lékařům se nařizuje, aby u těchto osob rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Žádám Vás, abyste v případě, že jste se vrátili v době od 7. března 2020 z Itálie, NEPOSÍLALI své děti do školy.

Datum vložení: 8. 3. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

INFORMACE O SITUACI VE ŠKOLE

Vážení rodiče a přátelé školy,

děkujeme všem, kteří s naší školou spolupracujete v těchto dnech při mimořádných preventivních opatřeních. Vážíme si Vašeho racionálního přístupu a oceňujeme Vaši podporu.
Průběžně aktualizujeme informace a pokyny, nadále sledujte webové rozhraní Bakaláři a web školy. I přes skutečnost, že je část pedagogů v preventivní karanténě, se všichni ostatní zaměstnanci školy snaží zajistit její organizaci tak, aby výuka probíhala, pokud možno, standardně.
Stále platí, že vedení školy není známo, že by některý z učitelů či žáků onemocněl a veškerá hygienická a karanténní opatření jsou preventivní.
Pokud byste měli doplňující dotazy, obracejte se na vedení školy.

S přáním klidného víkendu,

                                         PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 6. 3. 2020   

 

INFORMACE O SITUACI VE ŠKOLE

Milí rodiče a přátelé školy,

ke dni 4. března 2020 evidujeme 12 našich zaměstnanců v preventivní karanténě. V současné době nám nejsou známy žádné nové skutečnosti. V těchto dnech jsme instruovali naše žáky a zaměstnance o správné hygieně rukou a dodržování provozní hygieny. Taktéž provádíme pravidelnou důkladnou dezinfekci sanitárních zařízení a všech společných prostor prostředky s virucidním účinkem. Nadále postupujeme dle aktuálních pokynů a doporučení MŠMT a MZ. Situaci pečlivě monitorujeme. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat (tf., e-mail, rozhraní Bakaláři).

Prosím, pokud máte plánovány cesty do rizikových oblastí, pečlivě je zvažte.

Datum vložení: 4. 3. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy 

 
INFORMACE PRO RODIČE – ORGANIZAČNÍ ZMĚNY
Zkrácení výuky 5. - 13. 3. 2020
1. r. 11.20h
2. r. 11.25h
3. r. 11.30h
4. r. 11.35h
5. r. 11.40h
6. r. 12.15h
7. r. 12.20h
8. r. 12.25h
9. r. 12.30h
Provoz školní družiny do 15.30h

Děkujeme za pochopení a spolupráci
Datum vložení: 3. 3. 2020                               vedení školy   

 
INFORMACE PRO RODIČE KE KORONAVIRU - UPŘESNĚNÍ
 
Postup rodičů žáků a zaměstnanců školy, kteří se vrátili z rizikových oblastí s výskytem koronaviru
 
Citace textu:
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, <pv návaznosti na dnešní šetření týkající se informace o osobách, které pobývaly v době jarních prázdnin mimo republiku, Vám zasíláme doplňující informace, jež nám předal vedoucí Odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality Mgr. Tomáš Václavík po dnešní konzultaci s OHS:

- Všichni, kteří se vrátili z rizikových oblastí v Itálii nebo jiných zemí v zahraničí, mají povinnost telefonicky kontaktovat svého obvodního lékaře, který jim potvrdí karanténu.
- Pokud by lékař karanténu nepotvrdil, mají kontaktovat hygienickou stanici.
- Platí již opakovaně zmíněná zásada, že taková osoba nemá cestovat k lékaři.
- Kontaktování lékaře, či hygienické stanice není závislé na tom, zda se u dané osoby projevují zdravotní problémy či jiné symptomy.

                                                                                 Ing. Jiří Adámek, vedoucí OŠKT

Případné další informace budou ihned zveřejněny.

 Datum vložení: 2. 3. 2020                                         PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

INFORMACE KE KORONAVIRU PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V MSK

 >>Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK<<

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje omezit veřejnosti přístup do prostor, v nichž se realizuje činnost školy na nezbytné minimum, jsme nuceni odvolat dnešní Den otevřených dveří pro veřejnost.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Datum vložení: 2. 3. 2020                                        PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

INFORMACE PRO RODIČE KE KORONAVIRU

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci doporučuje vedení školy všem žákům a zaměstnancům, kteří pobývali v posledním období v regionech severní Itálie s výskytem koronaviru, tj. Lombardie (město Milán a jeho okolí), Benátsko, Piemont, Emilia Romagna (město Boloňa a okolí), Furlánsko-Julské Benátky, Ligurie a Trident-Horní Adiže, aby v následujících 14 dnech sledovali svůj zdravotní stav a zaměřili se především na příznaky počínajícího respiračního onemocnění.

V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění neposílejte děti do školy, kontaktujte telefonicky svého lékaře, který ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí zajistí další poskytování zdravotní péče. V tomto případě, prosím, informujte vedení školy.

V běžném provozu školy žáci musí dodržovat základní hygienická pravidla!

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

Ministerstvo zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

MZČR - věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Krajská hygienická stanice MS krajehttp://www.khsova.cz/

Krajská hygienická stanice s doporučením pro občany, kteří se vracejí z Itáliehttp://www.khsova.cz/homepage/detail-aktuality/12974

Státní zdravotní ústavhttp://www.szu.cz/

Státní zdravotní ústav s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Datum vložení: 2. 3. 2020     

 

PŘÍPRAVY OSLAV VÝROČÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy.

Přípravy na oslavu 45. výročí založení Osmičky stále pokračují, ale vzhledem k současné situaci je nezbytné posunout termín oslav. O novém datu budete včas informováni.

Za přípravný tým
Mgr. Zuzana Žáková,
zástupkyně ředitelky školy

Výročí     Zápis

  Program oslav

LOUTNIČKA

!!! Další změna termínu obvodního kola pěvecké soutěže Loutnička 2020 !!!

Vzhledem k současné situaci znovu posouváme termín konání obvodního kola pěvecké soutěže Loutnička 2020. Nový termín bude zveřejněn s předstihem na stránkách naší školy a e-mailem ředitelům přihlášených škol. Přihlášky zůstávají v platnosti.

Děkujeme za pochopení.
                                                                              Mgr. Jitka Mikolášová, organizátorka soutěže

 

uvod obrazek

uvod obrazek

PÉČE O ŽÁKY CIZINCE NA „OSMIČCE“ VE FRÝDKU-MÍSTKU 

Na naší základní škole se věnujeme vzdělávání žáků cizinců již řadu let. Učili jsme u nás děti z různých zemí, např. ze Sýrie, Vietnamu, Korey, Ukrajiny, Ruska. Nejinak je tomu i v letošním školním roce, od 1. do 9. třídy máme děti korejské, vietnamské i čínské národnosti. Dětem se věnujeme velmi aktivně, vše začíná přijetím žáka do školy a vyřízením formalit důležitých pro zapsání žáka. Pokud rodiče nemluví česky a nemají svého tlumočníka, obracíme se na CPIC v Ostravě a na NIDV a spolupracujeme s nimi. Z internetových stránek NIDV čerpáme řadu formulářů přeložených do mateřských jazyků rodin.

Adaptační koordinátoři
Letos jsme využili i služeb adaptačního koordinátora pro dvě korejské děti, které se do České republiky přistěhovaly s rodiči koncem srpna. Na doporučení rodičů jedné naší žákyně (rovněž korejské národnosti) k nám přišli zapsat své děti. Hned od prvních dnů s dětmi pracují adaptační koordinátorky – jedna s dívkou v první třídě a druhá s jejím bratrem v 5. třídě. Díky péči koordinátorek se děti mnohem lépe a rychleji začleňují do třídních kolektivů, seznamují se s prostředím naší školy a poznávají český jazyk. Postupně si osvojují a začínají používat základní konverzační fráze a česká slova v komunikaci se spolužáky a učiteli. Na obou sourozencích sledujeme velké pokroky, děti jsou bystré, svědomité a pracovité a je na nich vidět touha co nejrychleji se naučit česky tak, aby se dobře se spolužáky i s učiteli domluvily.

Jak na češtinu
Každému žákovi cizinci je na naší škole věnována značná pozornost. Děti navštěvují kurzy českého jazyka. Žáci, kterým pedagogicko-psychologická poradna doporučila hodiny českého jazyka navíc v rámci intervence nebo českého jazyka jako druhého jazyka, mají individuální hodiny. K výuce využíváme např. vlastní pracovní listy a další dostupné pomůcky. Osvědčily se obrázkové slovníky, pexesa, didaktické hry, pracovní listy a výukový materiál vydaný NIDV a CPIC v Ostravě.

Sdílení zkušeností
Přínosná jsou pro nás pracovní setkání v budově NIDV v Ostravě organizovaná a vedená Mgr. Dagmar Půdovou. Tato setkání se konají vždy po vzdělávacím programu tematicky zaměřeném na problematiku dětí/žáků cizinců, a to za přítomnosti regionálních odborníků pro oblast cizinců (CPIC, OSPOD, Cizinecká policie ČR, Organizace pro pomoc uprchlíkům v Ostravě, zástupci pedagogicko-psychologické poradny, zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pedagogové z celého kraje). Platforma probíhá formou workshopu a výměny zkušeností z práce s dětmi/ žáky cizinci. Velkým povzbuzením pro naši práci a vyznamenáním jsou úspěchy našich žáků cizinců u přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni vždy úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení a byli přijati na víceletá a čtyřletá gymnázia i na odborné střední školy či maturitní učební obory.
                                                                               Mgr. Jitka Mikolášová, koordinátorka pro děti/žáky cizince, odborná poradkyně NIDV pro práci s DŽC KK NIDV

Tento článek byl rovněž publikován v Bulletinu NIDV 10/2019, r. 8, č. 2

https://cizinci.nidv.cz/wp-content/uploads/2019/10/BulletinGRV-D%C5%BDC2-pro-%C4%8Dten%C3%AD.pdf