Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení vlády a pokynů MŠMT je od pondělí 30. 11. 2020 opět obnovena prezenční výuka žáků celého 1. stupně a žáků 9. ročníku.

Žáci 6. – 8. ročníku se budou vyučovat rotačně, což znamená střídání prezenční a distanční výuky po týdnu, a to takto:

Žáci 7. ročníku a žáci třídy 6.E

- mají povinnou prezenční výuku ve dnech 30. 11. - 4. 12. 2020 a 14. - 18. 12. 2020
- mají povinnou distanční výuku ve dnech 7. - 11. 12. 2020 a 21. - 22. 12. 2020

Žáci 8. ročníku a žáci třídy 6.A a 6.C

- mají povinnou prezenční výuku ve dnech 7. - 11. 12. 2020 a 21. - 22. 12. 2020
- mají povinnou distanční výuku ve dnech 30. 11. - 4. 12. 2020 a 14. - 18. 12. 2020

Prezenční výuka bude probíhat v nastaveném režimu školního roku 2020/2021 s úpravami, které jsou nezbytné k zajištění aktuálních hygienických opatření (dle běžného rozvrhu s úpravami včetně odpoledního vyučování). Informace jste obdrželi a v případě potřeby ještě obdržíte přes webové rozhraní Bakaláři.

Pro žáky 1. stupně bude zajištěna ranní (od 6.00h) i odpolední družina (do 17.00h).

Žáci v prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně.

Žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče od 13.45 do 14.15 hodin u výdejního okénka v hale školy.

Obědy si, prosím, přihlaste individuálně v kanceláři školní jídelny telefonicky nebo přes internet.

Nezbytné jsou nejméně dvě roušky denně.

Z důvodu nutnosti větrání ve třídách vybavte své děti teplým oblečením.

V případě, že budou u žáka zjištěny při vstupu do školy nebo v průběhu výuky příznaky onemocnění (teplota, apod.), bude škola postupovat dle Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19.

Žáci se před školou neshlukují, dodržují rozestupy a mají nasazenou roušku. Do budovy školy vstupují určeným vchodem v určeném čase a opouští ji po ukončení vyučování určeným východem, a to bez zbytečného zdržování se v prostoru šaten.

Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Těšíme se na Vaše děti,

26. 11. 2020          všichni zaměstnanci Osmičky

  dist vyuka desatero 1st     dist vyuka desatero 2st

uvod obrazek

uvod obrazek

 .................................................................................................................................................................... 
 
PÉČE O ŽÁKY CIZINCE NA „OSMIČCE“ VE FRÝDKU-MÍSTKU 

Na naší základní škole se věnujeme vzdělávání žáků cizinců již řadu let. Učili jsme u nás děti z různých zemí, např. ze Sýrie, Vietnamu, Korey, Ukrajiny, Ruska. Nejinak je tomu i v letošním školním roce, od 1. do 9. třídy máme děti korejské, vietnamské i čínské národnosti. Dětem se věnujeme velmi aktivně, vše začíná přijetím žáka do školy a vyřízením formalit důležitých pro zapsání žáka. Pokud rodiče nemluví česky a nemají svého tlumočníka, obracíme se na CPIC v Ostravě a na NIDV a spolupracujeme s nimi. Z internetových stránek NIDV čerpáme řadu formulářů přeložených do mateřských jazyků rodin.

Adaptační koordinátoři
Letos jsme využili i služeb adaptačního koordinátora pro dvě korejské děti, které se do České republiky přistěhovaly s rodiči koncem srpna. Na doporučení rodičů jedné naší žákyně (rovněž korejské národnosti) k nám přišli zapsat své děti. Hned od prvních dnů s dětmi pracují adaptační koordinátorky – jedna s dívkou v první třídě a druhá s jejím bratrem v 5. třídě. Díky péči koordinátorek se děti mnohem lépe a rychleji začleňují do třídních kolektivů, seznamují se s prostředím naší školy a poznávají český jazyk. Postupně si osvojují a začínají používat základní konverzační fráze a česká slova v komunikaci se spolužáky a učiteli. Na obou sourozencích sledujeme velké pokroky, děti jsou bystré, svědomité a pracovité a je na nich vidět touha co nejrychleji se naučit česky tak, aby se dobře se spolužáky i s učiteli domluvily.

Jak na češtinu
Každému žákovi cizinci je na naší škole věnována značná pozornost. Děti navštěvují kurzy českého jazyka. Žáci, kterým pedagogicko-psychologická poradna doporučila hodiny českého jazyka navíc v rámci intervence nebo českého jazyka jako druhého jazyka, mají individuální hodiny. K výuce využíváme např. vlastní pracovní listy a další dostupné pomůcky. Osvědčily se obrázkové slovníky, pexesa, didaktické hry, pracovní listy a výukový materiál vydaný NIDV a CPIC v Ostravě.

Sdílení zkušeností
Přínosná jsou pro nás pracovní setkání v budově NIDV v Ostravě organizovaná a vedená Mgr. Dagmar Půdovou. Tato setkání se konají vždy po vzdělávacím programu tematicky zaměřeném na problematiku dětí/žáků cizinců, a to za přítomnosti regionálních odborníků pro oblast cizinců (CPIC, OSPOD, Cizinecká policie ČR, Organizace pro pomoc uprchlíkům v Ostravě, zástupci pedagogicko-psychologické poradny, zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pedagogové z celého kraje). Platforma probíhá formou workshopu a výměny zkušeností z práce s dětmi/ žáky cizinci. Velkým povzbuzením pro naši práci a vyznamenáním jsou úspěchy našich žáků cizinců u přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni vždy úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení a byli přijati na víceletá a čtyřletá gymnázia i na odborné střední školy či maturitní učební obory.
                                                                               Mgr. Jitka Mikolášová, koordinátorka pro děti/žáky cizince, odborná poradkyně NIDV pro práci s DŽC KK NIDV

Tento článek byl rovněž publikován v Bulletinu NIDV 10/2019, r. 8, č. 2

https://cizinci.nidv.cz/wp-content/uploads/2019/10/BulletinGRV-D%C5%BDC2-pro-%C4%8Dten%C3%AD.pdf