Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

  
 
jdeme do skoly
                  
co dela osmicka
 
 
 
  Oživujeme opět webové stránky školy, které bychom do budoucna chtěli koncipovat tak, aby se na jejich tvorbě mohli podílet také žáci IKT tříd. Jejich stávající podoba tedy není konečná, práce budou pokračovat, informace budou postupně doplňovány, rozšiřovány a aktualizovány.

   Uplynulá první polovina školního roku 2016/2017 se nesla ve znamení vysokého pracovního nasazení pedagogického sboru i všech nepedagogických pracovníků. Učitelé dokázali motivovat žáky nejen k práci ve vyučování, ale rovněž se jim věnovali při mnohých mimoškolních akcích, a to nejen žákům, ale i rodičům.

   Vybrali jsme několik příkladů

- návštěva oblíbených divadelních představení v ostravském Divadle loutek, dále v Beskydském divadle v Novém Jičíně, v kulturním centru Vlast a v Národním domě ve F-M

- anglické divadelní představení

- angličtina s čerty v ŠD

- Jazyková škola Face 2 Face ve ŠD

- ukázka latinskoamerických tanců v rámci náboru do populárního kroužku

- ukázka basketbalu v rámci náboru do sportovního kroužku

- ukázka juda v rámci náboru do sportovního kroužku

- ukázka robotů (mechatronika)

- ukázka Mobilního planetária

- nábor do kroužku orientačního běhu

- návštěva nového dopravního hřiště

- návrat v IKT k osvědčenému programu Mont Blue, který naučí psát žáky na klávesnici všemi deseti

- preventivní prožitkové programy pro žáky 6. ročníků

- ukončení projektu Cestovatelské pohádky besedou s autorkami a ilustrátorem

- adaptační kurzy pro nové třídní kolektivy

- výstava Živé houby

- beseda Svět kolem nás - Peru

- školení pro rodiče Matematická prostředí podle profesora Hejného

- exkurze do Světa techniky v Ostravě

- exkurze do Marlenky

- zdařilý nácvik a nahrání hymny našich hudebních těles pro sportovní olympiádu Handicap centra Škola života F-M

- rekordní sběr kaštanů a žaludů

- sběr starého papíru

- příprava výtvarných prací na akci města F-M Den Země

- Mobilománie v pohádkové říši (dramatické čtení v knihovně)

- Den jazyků

- Dny Slabikáře (poprvé spolupráce „deváťáků“ a „páťáků“)

- Technický workshop SŠED F-M

- vánoční fotografování

- bruslení

- Podzimní odpoledne ve škole

- Haloweenské odpoledne ve škole

- Haloweenská noc ve škole

- Sborová noc ve škole

- vystoupení sboru na zahájení Olympiády pro postižené děti

- vystoupení u Vánočního stromu ZŠ Sviadnov

- účast na Vánočním jarmarku ZŠ Sviadnov

- Adventní dílna v SVČ Klíč

- rozsvícení školního vánočního stromu (projekt TS a Magistrátu F-M o nejhezčí vánoční stromek)

   A zde jsou úspěchy našich žáků v soutěžích

- Mezinárodní matematický šampionát na Wichterleho gymnáziu – 1. místo ze 45 týmů, druhá skupina byla úspěšnými řešiteli

- matematická soutěž Zlatá cihla pro 200 účastníků ze 14 škol - 1. místo družstvo 5. r., 1. místo družstvo 9. r., 3. místo – Dominik Musial v 9. r., 1. místo Magdalena Adamcová v 5. r., 2. místo – Matyáš Trojan v 5. r., 1. místo Štěpán Vrubel v 9. r.

- Logická olympiáda krajské kolo - 1. místo v 5. r. Adam Honěk, postup v 5. r. i Martin Chudík, 1. místo v 9. r. Tomáš Habrnál

- Logická olympiáda celostátní kolo – 10. místo Adam Honěk, 42. Tomáš Habrnál

- Přespolní běh – 1. místo okresní kolo - Adam Honěk, Viktorie Bartoňová

- mezinárodní soutěž Náboj Junior - 2. místo v 9. r., 13. místo v 7. r.

- florbal okrskové kolo 1. místo 4. a 5. r.

- proběhla tradičně školní kola olympiád z Čjl, z D

   Další akce a soutěže připravujeme a věříme, že se setkají minimálně se stejným zájmem a úspěchem jako ty již proběhnuvší.

   Patříme mezi několik škol v republice, které se věnují žákům intelektově nadaným, a to již šestým rokem. Tradičně na podzim probíhají depistáže, které provádí školní psycholog v mateřských školách ve Frýdku - Místku. Pro další školní rok otevřeme další první třídu pro tyto děti. Letos mají tyto děti již osvědčené půlené hodiny českého jazyka v 1. a 2. ročníku, jež pomáhají např. těm, kteří už umí číst, již pokračovat v rozvíjení této dovednosti, a i těm, kteří vynikají v jiné oblasti a číst se naučí právě až ve škole. Letošní „hodiny navíc“ mají k dispozici formou kroužků v rámci SVČ Klíč. Jedná se o 12 kroužků ve 14 skupinách. Jedenkrát měsíčně probíhá Sobotní škola hrou, jejímž garantem je Mgr. Tomáš Chrobák. Žáci se mohou podle aktuální nabídky účastnit přednášek, workshopů, her, rukodělných činností, sportovních aktivit aj. V oblasti práce s intelektově nadanými dětmi bychom i nadále chtěli spolupracovat s českou Mensou.

   Také jsme opět otevřeli v šestém ročníku třídu s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií, o kterou je vždy mezi žáky nejen naší školy velký zájem. I v tomto směru bychom rádi v práci s nadanými dětmi pokračovali.

   Velice důležitá je pro nás úspěšnost v přijímání našich žáků 9. tříd na střední školy, která úzce souvisí s volbou jejich budoucího povolání a posléze uplatnění na trhu pracovních příležitostí. Touto problematikou se žáci zabývají nejen v hodinách Čsp, kdy mají možnost v rámci exkurzí nahlédnout do pracovních procesů různých firem. Pedagogové také pod vedením výchovného poradce Mgr. Tomáše Pyška věnují již od září zvýšenou pozornost přípravě našich „deváťáků“ na přijímací zkoušky na střední školy, a to nejen v hodinách, ale i v seminářích. Na podzim se žáci i rodiče měli možnost zúčastnit Trhu vzdělávání a pracovního uplatnění v Národním domě ve F-M a Trhu vzdělávání a pracovního uplatnění v rámci konzultací na „Osmičce“. Dle zájmu žáků bude opět realizována příprava v intenzivním „předpřijímačkovém“ kurzu.

   Intenzivně pracujeme také již několik let s dětmi cizinců, garantem výuky češtiny pro cizince je Mgr. Pavlína Vojkovská. Letos jsou to děti z Korey, Ruska a Vietnamu. 

   Pokračujeme v úspěšné spolupráci s okolními mateřskými školami, jejímž garantem je Mgr. Martina Hložanková, naši žáci připravují besídky, ukázkové činnosti, Mikuláše apod.

   Snažíme se rovněž nabídnout žákům kvalitní trávení volného času. Svá odpoledne mohou žáci trávit v různých zájmových útvarech sportovních (13 kroužků Centra sportu v 16 skupinách), vědomostních, praktických i kulturních, konkrétně je to 10 kroužků ve 13 skupinách. Mezi nejznámější patří určitě pěvecké a hudební soubory Osmičky.

   Děkujeme všem pracovníkům školy za úspěšný „rozjezd“ školního roku, pedagogům za pečlivou práci ve výuce i za trpělivost a čas, které věnují žákům mnohdy i ve svém osobním volnu, a žákům za jejich aktivitu, kreativitu a reprezentaci školy.