Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ NAVŠTĚVUJÍCÍCH OD 25. 5. 2020 ODPOLEDNÍ ZÁJMOVOU ČINNOST

Vážení rodiče,

vyplňte prosím formulář k docházce Vašeho dítěte do odpolední zájmové činnosti a nejpozději v úterý 26.5. odevzdejte učiteli odpolední zájmové činnosti nebo vedoucí školní družiny.
Zde je přiložen formulář ke stažení. Papírová podoba formuláře je k dispozici na vrátnici školy.

Datum vložení: 23. 5. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

jsme rádi, že vzhledem k současné situaci se dle pokynů MŠMT mohou žáci opět vracet do školy, i když zatím pouze v rámci dobrovolné docházky v početně omezených a neměnných skupinách za zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření.
První týden přípravy na přijímací zkoušky z češtiny a z matematiky, které se uskuteční v pondělí 8. června, mají za sebou zájemci z řad našich deváťáků. Děkuji tímto svým kolegyním za energii a za čas, který jim věnují vedle své stálé distanční výuky. Snažíme se zajistit veškeré pokyny MŠMT k bezpečné organizaci této výuky.
Rovněž už nyní intenzivně pracujeme na zajištění provozu dobrovolné docházky do školy zájemců z řad žáků 1. stupně, která bude zahájena 25. května. Prosíme Vás o trpělivost, konkrétní organizace není jednoduchá z personálního ani prostorového hlediska a závisí na počtech přihlášených dětí. Zvažte prosím pečlivě, zda své dítě k této dobrovolné docházce do školy přihlásíte. Vážíme si zdraví všech a v žádném případě nechceme ohrozit děti a jejich rodiny, ani naše zaměstnance a jejich rodiny.
Co se týče žáků 6. - 8. ročníku a zahájení jejich dobrovolné docházky do školy, čekáme na konkrétní pokyny MŠMT.

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši spolupráci a součinnost během celé distanční výuky, ať již té proběhnuvší či té, co je ještě před námi. Velice oceňujeme Váš vstřícný přístup, protože si uvědomujeme, že toto období není ani pro Vás a pro Vaše děti jednoduché.

S přáním pevného zdraví a klidných dnů

 PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 19. 5. 2020     

                                   

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY

čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) - 8. června 2020

víceletá gymnázia - 9. června 2020

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav

Datum vložení: 7. 5. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

INFORMACE PRO RODIČE K ORGANIZACI DOCHÁZKY ŽÁKŮ I. STUPNĚ OD 25. KVĚTNA 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vlády ČR a v souladu s metodickým pokynem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravujeme podmínky pro uskutečnění nástupu žáků. Níže vám shrnuji základní informace a pravidla potřebná pro zajištění bezpečného chodu naší školy.

Docházka do školy není pro žáky povinná. O tom, zda žák bude do školy docházet, rozhodne jeho zákonný zástupce. Ten musí zvážit, zda žák sám, nebo osoba, s níž žije ve společné domácnosti, nepatří do rizikové skupiny. Zákonný zástupce musí před nástupem žáka do školy podepsat čestné prohlášení, že se seznámil s tím, jak jsou stanoveny tyto rizikové skupiny. Dále musí v čestném prohlášení potvrdit, že žák nejeví příznaky onemocnění spojené s virem COVID-19.  Žáci první den ve škole (tj. 25. května 2020) odevzdají podepsané čestné prohlášení zákonných zástupců (odkaz na prohlášení). Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Vzhledem k tomu, že zajištění docházky žáků je za stanovených podmínek velmi náročné na organizaci a personální zajištění, a nelze ho přizpůsobovat dle aktuální docházky žáků, musí zákonný zástupce závazně vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy prostřednictvím přihlášky, a to nejpozději do 18. 5. 2020 (odkaz na přihlášku).

Přihláška i čestné prohlášení jsou k vyzvednutí také ve vrátnici školy, a to každý pracovní den v době od 8.00 – 15.30 hodin. V případě, že zákonný zástupce tyto dokumenty nedodá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Docházka bude probíhat podle přesně stanovených pravidel, která stanovilo MŠMT spolu s odborníky – epidemiology a hygieniky. Dodržování těchto pravidel je závazné jak pro školu, tak pro žáky a zákonné zástupce. Žákům, kteří nebudou stanovená pravidla dodržovat, nebude docházka umožněna – pokud žák pravidla opakovaně poruší, bude zákonný zástupce na tuto skutečnost upozorněn a žák může být ze skupiny vyloučen.

Pravidla jsou nastavena tak, aby byl minimalizován kontakt mezi žáky. Proto budou žáci zařazeni do skupin o velikosti maximálně 15 dětí. Tyto skupiny musejí být trvalé, nemůže se měnit jejich složení, nesmějí se setkávat ani mísit. Ve škole je zajištěn provoz za přísných hygienických podmínek, bude prováděna dostatečná desinfekce. Podrobnější popis nastavených pravidel je uveden níže.

Organizace docházky žáků 1. stupně:

  • nejedná se o obnovení výuky v plném rozsahu, dále probíhá distanční forma vzdělávání; rozsah vzdělávacích aktivit pro obě formy výuky je bez rozdílu
  • výuka bude probíhat každý pracovní den, přičemž vzdělávací aktivity budou rozděleny do dopolední a odpolední části; začátek a konec výuky bude upřesněn po závazném vyjádření zájmu zákonných zástupců žáků; pro zařazení žáka do odpolední části není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny; úplata za odpolední zájmovou činnost se v tomto případě nehradí; ranní družina nebude poskytována
  • žáci, kteří docházejí do školy, se vzdělávají ve skupinách, které jsou předem stanoveny; o zařazení do skupiny rozhoduje ředitelka školy; skupiny nemusí být vytvořeny na bázi tříd, mohou být vytvořeny s ohledem na organizační možnosti; pokud by počet zájemců o docházku do školy přesáhl kapacitní možnosti školy, může ředitelka školy rozhodnout o tom, kteří žáci budou do školních skupin zařazeni; vzdělávací aktivity vedou pedagogičtí pracovníci, kteří jsou ke skupině ředitelkou školy přiděleni; nemusí se tedy jednat o kmenové učitele třídy, mohou to být i další učitelé (včetně učitelů 2. stupně), vychovatelky školní družiny nebo asistenti pedagoga
  • docházka je umožněna jen žákům, jejichž rodiče v termínu do 18. 5. 2020 sdělí škole svůj zájem; zařazení žáka do skupiny po 25. 5. 2020 není možné; podmínkou docházky je také podepsané čestné prohlášení zákonného zástupce a dodržování hygienických pravidel; žák, u něhož se objeví známky onemocnění, se aktivit ve škole neúčastní a zákonný zástupce o této skutečnosti informuje ředitelku školy; pokud se u žáka objeví příznaky onemocnění v době pobytu ve škole, bude umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván, aby si ho ihned vyzvedl
  • škola vede evidenci o docházce žáků do skupin; v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet (Bakaláři, omluvný list); tato absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka
  • cestou do školy a při pobytu před budovou školy se žáci nesdružují, dodržují bezpečný odstup (2 m) od ostatních osob a ústa a nos mají zakryté rouškou; pro příchod ke škole a pohyb před školou bude stanoven časový harmonogram a místo příchodu jednotlivých skupin ke škole; skupinu vyzvedne určený pedagogický pracovník; zákonní zástupci do budovy školy nesmějí vstoupit
  • neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce (doporučuje se i předchozí umytí rukou důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem); maximální počet žáků ve skupině je 15 (1 žák v lavici; rozestupy mezi lavicemi); v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru); dochází-li k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě; při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
  • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny
  • o způsobu stravování bude rozhodnuto na základě zájmu a požadavku rodičů

Vážení rodiče, pevně věřím, že pozvolný návrat dětí do školních lavic společně zvládneme a jménem svým i svých spolupracovníků Vám děkuji za podporu v tomto mimořádném období.

Datum vložení: 6. 5. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9.ROČNÍKU

Vážení rodiče,
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vás informujeme o možnosti výuky žáků 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, a to od 11. května 2020.
Výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek, od cca 8:15 do cca 12:00 hod. Obsahem výuky bude učivo z českého jazyka a matematiky. Začátek a konec výuky a rozdělení žáků do skupin bude upřesněno po závazném vyjádření zájmu zákonných zástupců.
Podrobnější informace byly odeslány rodičům a žákům 9. ročníku přes webové rozhraní Bakaláři.

Čestné prohlášení...

Datum vložení: 4. 5. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID -19 bude zápis dětí do prvních tříd probíhat na OSMIČCE bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve dnech 14. dubna – 28. dubna 2020.

Více...

Datum vložení: 1. 4. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

v souvislosti se změnami týkajícími se přijímacího řízení na střední školy byl dne 27. března 2020 publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončení ve školním roce 2019/2020.
Jednotná přijímací zkouška na SŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění. V 1. kole přijímacích zkoušek je pouze jeden termín a zkouška se vykonává ve škole, která je uvedena v přihlášce v prvním pořadí.

Podrobnější informace naleznete v přílohách:

1. Schéma přijímací zkoušky
2. Metodika MŠMT (informace k zákonu 135/2020 Sb.)

Datum vložení: 1. 4. 2020                                          Mgr. Lukáš Drastich, výchovný poradce

 

OŠETŘOVNÉ VI

Vážení rodiče,

v souvislosti s COVID-19 dochází ke změně pravidel pro ošetřovné. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let, a to po celou dobu uzavření škol. Nadále platí, že žádost o ošetřovné lze vyřídit elektronicky.
Žádost při péči o dítě do 13 let věku zašlete na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., uveďte jméno dítěte, třídu a emailovou adresu, na kterou lze potvrzení zaslat. V případě potřeby volejte 558 445 130, 604 213 318.

Datum vložení: 27. 3. 2020                                        PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Více informací na

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.

Datum vložení: 19. 3. 2020                                          PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

OŠETŘOVNÉ V

Vážení rodiče,

vzhledem k současné mimořádné situaci a nepříznivému vývoji epidemie Vás informuji o zrušení úředních hodin.
Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy (při péči o dítě do 10 let věku) lze vyřídit elektronicky. Žádost zašlete na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., uveďte jméno dítěte, třídu a emailovou adresu, na kterou lze potvrzení zaslat. V případě potřeby volejte 558 445 130, 604 213 318.

Datum vložení: 16. 3. 2020                                         PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

ŽÁCI - CIZINCI

Informace pro rodiče žáků - cizinců   Formát PDF

 

VÝUKA BĚHEM UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

pro další informace prosím stále sledujte webové stránky školy. Učitelé budou s Vámi a s dětmi domácí přípravu a úkoly komunikovat na webovém rozhraní Bakaláři, zejména v sekci Domácí úkoly a Komens. Budeme především využívat papírové učebnice, které má každý žák vypůjčené ze školy, pracovní sešity a výukové materiály učitelů. Jako doplňkový materiál k výuce můžete mj. využít i web a pořady České televize, např.

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000002/

Jsme rádi, že v současné mimořádné situaci nemáme informace o onemocnění nikoho z našich žáků ani zaměstnanců.

Datum vložení 16. 3. 2020                                         PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka skoly

 

OŠETŘOVNÉ IV

Vážení rodiče,

vzhledem k současné mimořádné situaci a nepříznivému vývoji epidemie Vás informujeme o omezení úředních hodin, a to v pondělí a ve středu od 13 hod do 15 hod. Preferujeme elektronickou komunikaci včetně elektronického podání žádosti o ošetřovné.

Datum vložení: 16. 3 2020                                          PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

OŠETŘOVNÉ III

Vážení rodiče,

žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) máte možnost si vyřídit i v následujících dnech, tj.  16. - 20. března 2020.

         pondělí  16. 3. 2020   7.30 - 12 hod  sekretariát (p. Mílková)
         úterý  17. 3. 2020   7.30 - 12 hod  sekretariát (p. Mílková)
         středa  18. 3. 2020   7.30 - 12 hod   sekretariát (p. Mílková) 
         čtvrtek  19. 3. 2020   7.30 - 12 hod   sekretariát (p. Mílková)
         pátek  20. 3. 2020   7.30 - 12 hod  sekretariát (p. Mílková)


Datum vložení: 12. 3. 2020                                        PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

OŠETŘOVNÉ II

Vážení rodiče,

žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) máte možnost si vyřídit ve dnech 11. - 13. března 2020.

         středa  11. 3. 2020   7.30 - 12 hod   sekretariát (p. Mílková)
         čtvrtek  12. 3. 2020   7.30 - 12 hod   sekretariát (p. Mílková)
         pátek  13. 3. 2020   7.30 - 12 hod   sekretariát (p. Mílková)


Datum vložení: 11. 3. 2020                                        PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

UZAVŘENÍ ŠKOL

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví Č.J.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN bude naše škola, školní družina i školní jídelna s účinností od 11. března 2020 až do odvolání pro žáky UZAVŘENA. Obědy žáků budou automaticky odhlášeny.

Pro další informace sledujte, prosím, webové stránky školy a EŽK Bakaláři.

Datum vložení: 9. 3. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy 

 

OŠETŘOVNÉ I 

Informace pro rodiče o nároku na ošetřovné

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf 

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

 

INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU KE KARANTÉNĚ

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 6. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Praktickým lékařům se nařizuje, aby u těchto osob rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Žádám Vás, abyste v případě, že jste se vrátili v době od 7. března 2020 z Itálie, NEPOSÍLALI své děti do školy.

Datum vložení: 8. 3. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

INFORMACE O SITUACI VE ŠKOLE

Vážení rodiče a přátelé školy,

děkujeme všem, kteří s naší školou spolupracujete v těchto dnech při mimořádných preventivních opatřeních. Vážíme si Vašeho racionálního přístupu a oceňujeme Vaši podporu.
Průběžně aktualizujeme informace a pokyny, nadále sledujte webové rozhraní Bakaláři a web školy. I přes skutečnost, že je část pedagogů v preventivní karanténě, se všichni ostatní zaměstnanci školy snaží zajistit její organizaci tak, aby výuka probíhala, pokud možno, standardně.
Stále platí, že vedení školy není známo, že by některý z učitelů či žáků onemocněl a veškerá hygienická a karanténní opatření jsou preventivní.
Pokud byste měli doplňující dotazy, obracejte se na vedení školy.

S přáním klidného víkendu,

                                         PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

Datum vložení: 6. 3. 2020   

 

INFORMACE O SITUACI VE ŠKOLE

Milí rodiče a přátelé školy,

ke dni 4. března 2020 evidujeme 12 našich zaměstnanců v preventivní karanténě. V současné době nám nejsou známy žádné nové skutečnosti. V těchto dnech jsme instruovali naše žáky a zaměstnance o správné hygieně rukou a dodržování provozní hygieny. Taktéž provádíme pravidelnou důkladnou dezinfekci sanitárních zařízení a všech společných prostor prostředky s virucidním účinkem. Nadále postupujeme dle aktuálních pokynů a doporučení MŠMT a MZ. Situaci pečlivě monitorujeme. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat (tf., e-mail, rozhraní Bakaláři).

Prosím, pokud máte plánovány cesty do rizikových oblastí, pečlivě je zvažte.

Datum vložení: 4. 3. 2020                                             PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy 

 
INFORMACE PRO RODIČE – ORGANIZAČNÍ ZMĚNY
 
Zkrácení výuky 5. - 13. 3. 2020
1. r. 11.20h
2. r. 11.25h
3. r. 11.30h
4. r. 11.35h
5. r. 11.40h
6. r. 12.15h
7. r. 12.20h
8. r. 12.25h
9. r. 12.30h
Provoz školní družiny do 15.30h

Děkujeme za pochopení a spolupráci
Datum vložení: 3. 3. 2020                               vedení školy   

 
INFORMACE PRO RODIČE KE KORONAVIRU - UPŘESNĚNÍ
Postup rodičů žáků a zaměstnanců školy, kteří se vrátili z rizikových oblastí s výskytem koronaviru
 
Citace textu:
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, <pv návaznosti na dnešní šetření týkající se informace o osobách, které pobývaly v době jarních prázdnin mimo republiku, Vám zasíláme doplňující informace, jež nám předal vedoucí Odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality Mgr. Tomáš Václavík po dnešní konzultaci s OHS:

- Všichni, kteří se vrátili z rizikových oblastí v Itálii nebo jiných zemí v zahraničí, mají povinnost telefonicky kontaktovat svého obvodního lékaře, který jim potvrdí karanténu.
- Pokud by lékař karanténu nepotvrdil, mají kontaktovat hygienickou stanici.
- Platí již opakovaně zmíněná zásada, že taková osoba nemá cestovat k lékaři.
- Kontaktování lékaře, či hygienické stanice není závislé na tom, zda se u dané osoby projevují zdravotní problémy či jiné symptomy.

                                                                                 Ing. Jiří Adámek, vedoucí OŠKT

Případné další informace budou ihned zveřejněny.

 Datum vložení: 2. 3. 2020                                         PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

INFORMACE KE KORONAVIRU PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V MSK

 >>Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK<<

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje omezit veřejnosti přístup do prostor, v nichž se realizuje činnost školy na nezbytné minimum, jsme nuceni odvolat dnešní Den otevřených dveří pro veřejnost.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Datum vložení: 2. 3. 2020                                        PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

INFORMACE PRO RODIČE KE KORONAVIRU

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci doporučuje vedení školy všem žákům a zaměstnancům, kteří pobývali v posledním období v regionech severní Itálie s výskytem koronaviru, tj. Lombardie (město Milán a jeho okolí), Benátsko, Piemont, Emilia Romagna (město Boloňa a okolí), Furlánsko-Julské Benátky, Ligurie a Trident-Horní Adiže, aby v následujících 14 dnech sledovali svůj zdravotní stav a zaměřili se především na příznaky počínajícího respiračního onemocnění.

V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění neposílejte děti do školy, kontaktujte telefonicky svého lékaře, který ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí zajistí další poskytování zdravotní péče. V tomto případě, prosím, informujte vedení školy.

V běžném provozu školy žáci musí dodržovat základní hygienická pravidla!

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

Ministerstvo zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

MZČR - věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Krajská hygienická stanice MS krajehttp://www.khsova.cz/

Krajská hygienická stanice s doporučením pro občany, kteří se vracejí z Itáliehttp://www.khsova.cz/homepage/detail-aktuality/12974

Státní zdravotní ústavhttp://www.szu.cz/

Státní zdravotní ústav s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Datum vložení: 2. 3. 2020     

PŘÍPRAVY OSLAV VÝROČÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy.

Přípravy na oslavu 45. výročí založení Osmičky stále pokračují, ale vzhledem k současné situaci je nezbytné posunout termín oslav. O novém datu budete včas informováni.

Za přípravný tým
Mgr. Zuzana Žáková,
zástupkyně ředitelky školy

Výročí     Zápis

  Program oslav

LOUTNIČKA

!!! Další změna termínu obvodního kola pěvecké soutěže Loutnička 2020 !!!

Vzhledem k současné situaci znovu posouváme termín konání obvodního kola pěvecké soutěže Loutnička 2020. Nový termín bude zveřejněn s předstihem na stránkách naší školy a e-mailem ředitelům přihlášených škol. Přihlášky zůstávají v platnosti.

Děkujeme za pochopení.
                                                                              Mgr. Jitka Mikolášová, organizátorka soutěže

Změna organizace výuky – aktualizováno

Vážení rodiče,

vzhledem k vysokému počtu nemocných žáků i pedagogů jsme nuceni pokračovat v tomto týdnu v preventivních opatřeních, která jsou nezbytná k zajištění výuky, a to od úterý 11. února 2020. V souladu s metodickým pokynem MZ Č.j.: 60117/2009/OVZ se jedná o následující opatření:

Zkrácení výuky 1. st. 11.20 – 11.40 hod
                           2. st. 12.15 – 12.30 hod
Výuka TV ve třídách na 1. i 2. stupni
Zrušení veškerých sportovních akcí a soutěží
Zkrácení provozu školní družiny do 16.00 hod

Prosíme rodiče, aby neposílali žáky s náznaky nemoci do kolektivu a tím zamezili šíření nemoci.

Děkujeme za pochopení a spolupráci
vedení školy                

Obecná opatření MZ ČR: http://www.szu.cz/tema/prevence/prevence-chripky-obecna-preventivni-hygienicka-opatreni

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále narůstající nemocnosti žáků i pedagogů jsem nucena po dohodě se zřizovatelem vyhlásit
ve dnech 6., 7. a 10. února 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO.
V těchto dnech bude škola pro žáky uzavřena, taktéž školní družina i školní jídelna (obědy žáků budou automaticky odhlášeny). Rovněž se ruší aktivity školních kroužků.

Za vzniklou situaci se Vám tímto omlouvám a děkuji za pochopení a spolupráci.

          PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

z důvodu náhle vzniklého výrazného zvýšení nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou Vás informujeme o nutnosti ponechat dítě s klinickými příznaky nemoci (teplota, respirační příznaky) doma a dle potřeby zajistit lékařské vyšetření.
Vzhledem k vysokému počtu nemocných žáků i pedagogů jsme nuceni přistoupit v tomto týdnu k preventivním opatřením, která jsou nezbytná k zajištění výuky, a to od středy 5. února 2020. V souladu s metodickým pokynem MZ Č.j.: 60117/2009/OVZ se jedná o následující opatření:

Zkrácení výuky 1. st. 11.20 – 11.40 hod
                           2. st. 12.15 – 12.30 hod
Výuka TV ve třídách na 1. i 2. stupni
Zrušení veškerých sportovních akcí a soutěží
Zkrácení provozu školní družiny do 16.00 hod

Děkujeme za pochopení a spolupráci
                                                                                    vedení školy

Obecná opatření MZ ČR:   http://www.szu.cz/tema/prevence/prevence-chripky-obecna-preventivni-hygienicka-opatreni