Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

rodicum prvnacku

Vážení rodiče, milé děti,

jsme rádi, že jste si vybrali právě naši školu a přišli k zápisu do 1. třídy. Doufáme, že se Vám u nás líbilo a přinesli jste si domů zážitky z procházky známými písničkami. Moc se na Vás těšíme a rodičům připomínáme, že první třídní schůzky s Vaší paní učitelkou se budou konat už 5. června 2018 v 16 hodin. Zahájíme je ve školní jídelně, potom si paní učitelky odvedou rodiče svých žáků do jednotlivých tříd. Užijte si ještě předškolních radovánek a v září hurá do školy!

My všichni z Osmičky

 

 VÝSLEDEK ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

zápisy do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy
 
Pro školní rok 2018/2019 proběhne na OSMIČCE zápis do prvních ročníků v pondělí 23. dubna a v úterý 24. dubna 2018 v době od 13.00 do 17.00 hodin.
V letošním roce ponese zápis prvňáčků název  „ OSMIČKA – PÍSNIČKA“. Těší se na Vás hlavní postavy ze známých písniček a my všichni z Osmičky.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do 1. třídy základní školy.
S sebou:   rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se dítě z vážných důvodů nebude moci dostavit (např. nemoc).
Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat o odklad školní docházky. K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve, aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.
 
Důležité informace k zápisu do 1. tříd
Do školy musí být zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2018 věku šesti let. Pro školní rok 2018/2019 jsou to děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu a doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky.
Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře. Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy.
Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. 
Bude-li zastupovat dítě u zápisu jiná osoba než je jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat a rovněž předložit průkaz totožnosti.
Škola musí být při zápisu informována, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky.
 
Doporučení, jak můžete pomoci svým dětem
Věnujte dítěti soustředěnou pozornost. Při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize či video nenahradí lidské slovo ani osobní kontakt.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi. Pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin. Vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte. Stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za. Výrazně to ovlivňuje základy čtení, psaní a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. Příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou. Ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní a čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres dětí, zákonných zástupců i pedagogů. Připravujte dítě na to, co nového jej čeká v době školní docházky.
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi (uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.).
 

otevrene dvere 0118

Vážení rodiče,

výběr poplatků za ŠD na 1. pololetí školního roku 2017/2018 bude probíhat od 20. 9. do 20. 10.2017. Částku 1 000,- Kč můžete uhradit bezhotovostně na účet 19-3756000207/0100, do zprávy pro příjemce uveďte: platba ŠD, jméno a příjmení dítěte, třída.

Mgr. Rečková Simona

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků ve školním roce 2017/2018, které se budou konat dne 13. 6. 2017 v 16.00 hodin na naší “Osmičce”. Zahájení proběhne ve školní jídelně, následující program bude pokračovat v jednotlivých třídách společně s třídními učitelkami.    

Vedení školy

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na úvodní  třídní schůzky pro rodiče budoucí 6. třídy s rozšířenou výukou IKT ve školním roce 2017/2018, které se budou konat dne 13. 6. 2017 v 16.15 hodin na naší “Osmičce” ve třídě  5.B,  č. místnosti 127.    

Vedení školy

 

Milí rodiče,


od 13. února jsem nastoupila na „Osmičku“ jako zastupující učitelka prvního stupně. Před tímto nástupem jsem pracovala jako logopedka na Klinické logopedii ve Frýdku – Místku. Protože dětí s vadami řečí přibývá, rozhodla jsem se, a vedení školy mi bylo nápomocno, že povedu logopedický kroužek. Jeho cílem je naučit děti co nejdříve správné komunikaci. Děti budou docházet jedenkrát za dva týdny, děti s těžšími vadami a diagnózami jedenkrát za týden. Budu procvičovat motoriku mluvidel a provádět korekci jednotlivých hlásek. U dětí s těžší diagnózou pak procvičovat čtení, motoriku, rozvíjet aktivní slovní zásobu aj.

Nejčastější diagnózy u dětí:

Dyslálie – běžná vady řeči, dítě neumí vyslovovat některou z hlásek.

Opožděný vývoj řeči – OVŘ - dítě nemluví přibližně do třetího roku, následně špatně vyslovuje, bývá opožděná jemná a hrubá motorika.

Vývojová dysfázie – špatná výslovnost, dysgramatismy, opožděný fonematický sluch, deficitní aktivní slovní zásoba, dítě nezvládá utvořit gramaticky správně větu, nezvládá

popis, jednoduché vypravování. U většiny dětí jsou poruchy učení.

Balbuties – česky koktavost. Dělíme na tonickou, klonickou a tonoklonickou.

Tonická – opakuje písmeno, klonická – opakuje slabiku a tonoklonická opakuje jak písmeno, tak i slabiku.

Mgr. Zdeňka Jedličková

 

Vážení rodiče, 
z pověření Spolku rodičů Vám sděluji, že plánovaný školní ples se z důvodu nedostatečného zájmu ze strany rodičů odvolává.
Peníze za již zakoupené vstupenky Vám budou vráceny po jejich předložení v kanceláři školy. Obracejte se na paní Danu Páchovou v období 30.1. - 2.2.2017 v době 7.00 - 15.00 hodin.
 
PhDr. Iveta Wilczková
 
Vážení rodiče,
velmi Vám děkujeme za pochopení a vstřícnost, které jste projevili v souvislosti s mimořádným vyhlášením ředitelského volna (20.1.2017 - nenadálá odstávka vody). 
Vedení základní školy

Vážení rodiče,
z důvodu mimořádné situace (havárie vodovodního potrubí) je v pátek 20.1.2017 ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno.

 Oznámení SmVaK Ostrava

Vážení rodiče,

v poslední době jsme se setkali s několika případy hrubého urážení mezi žáky na sociálních sítích (Facebook atd.) a v komunikačních nástrojích na Internetu (Viber, Messenger apod). Dlouhodobě varujeme žáky před riziky spojenými s užíváním sociálních sítí a nepodporujeme je v tom, aby tímto způsobem trávili svůj volný čas. Možnosti školy jsou však omezené, a proto se obracíme na Vás.

 • V prvé řadě připomínáme, že účet na Facebooku si může založit pouze osoba starší 13 let!
 • Další důležitá věc je nutnost kontroly takového účtu Vámi rodiči. Nejedná se o špehování dítěte, ale o projev vaší odpovědnosti za bezpečnost dětí, které často zveřejňují nevhodný nebo soukromý obsah.
 • Vaše dítě se může velmi lehce stát obětí útoku v kyberprostoru. Zvažte přístup dětí k Internetu v mobilních zařízeních – je opravdu nutný? Pokud má dítě přístup na Internet doma, máte větší možnost kontroly.
 • Nastavte pravidla užívání počítače a ostatních zařízení s připojením na Internet.
 • Podpořte děti v tom, aby se věnovaly i jiným aktivitám.

Desatero bezpečného Internetu:

 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
 3. Udržuj hesla k e-mailu i jiná v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
 5. Nedomlouvej si schůzku na Internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
 10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

Děkuji za Váš čas,
Mgr. Michal Milata
​školní metodik prevence

Organizace prvního školního týdne v 1. třídě

Seznamy žáků jednotlivých 1. tříd budou vyvěšeny u hlavního vchodu do budovy školy.prvnacek

Pondělí 4.9.2017

8.00 hod slavnostní zahájení školního roku ve třídách, ukončení v 9.00 – 9.30 hod

Rodiče obdrží základní informace

Děti bez aktovky a přezůvek

Úterý 5.9.2017

Vyučování od 8.00 do 10.45 hod

S sebou aktovku, pouzdro, přezůvky, svačinu

 16.00 Třídní schůzky pro rodiče prvňáčků v jednotlivých třídách

Středa, čtvrtek, pátek 6.– 8. 9. 2017

Vyučování od 8.00 do 10.45 hod

V aktovce potřeby podle pokynů paní třídní učitelky

Školní potřeby (děti obdrží zdarma)

Sešity, výkresy, náčrtníky, barevné papíry, tužka č. 2, lepicí tyčinka, pastelky 12 kusů

Pracovní sešity pro prvňáčky (zajistí škola, uhradí rodiče)

Živá abeceda, Slabikář, Písanky (Kreslím tvary, Umím psát 1., 2. díl), Matematika 1., 2. díl, Prvouka, Happy House (Aj), Písmena a slabiky ke Slabikáři, Číslice a tečky

O výši finanční částky za tyto pracovní sešity budou rodiče informováni třídními učitelkami při zahájení školního roku.

Provoz Školní družiny

Od 4. září 2017 denně

ráno od 6.00 do 7.40 hod

odpoledne do 16.30 hod

Výdej obědů ve Školní jídelně

Pondělí  4. září 2017 

10.00 – 12.00 hod

Úterý – pátek  5. – 8. září 2017 

 11.00 – 14.00

 Vážení rodiče,

děkujeme za přízeň, kterou jste nám projevili zapsáním Vašeho dítěte na naši školu, a těšíme se na spolupráci s Vámi.  Přejeme dětem, aby se jim u nás ve škole líbilo, a celé rodině radost z jejich školních úspěchů.

                                                         Vaše „Osmička“

 

 Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Výsledek zápisu do 1. tříd 2017/2018

P.č. Kód žáka Výsledek řízení
83 Z 2017/83 odklad
82 Z 2017/82 přijat
81 Z 2017/81 přijat
80 Z 2017/80 řízení probíhá (odklad)
79 Z 2017/79 řízení probíhá (odklad)
78 Z 2017/78 přijat
77 Z 2017/77 přijat
76 Z 2017/76 odklad
75 Z 2017/75 řízení probíhá (odklad)
74 Z 2017/74 přijat
73 Z 2017/73 odklad
72 Z 2017/72 přijat
71 Z 2017/71 řízení probíhá (odklad)
70 Z 2017/70 přijat
69 Z 2017/69 přijat
68 Z 2017/68 přijat
67 Z 2017/67 přijat
66 Z 2017/66 odklad
65 Z 2017/65 řízení probíhá (odklad)
64 Z 2017/64 přijat
63 Z 2017/63 přijat
62 Z 2017/62 přijat
61 Z 2017/61 přijat
60 Z 2017/60 přijat
59 Z 2017/59 přijat
58 Z 2017/58 odklad
57 Z 2017/57 odklad
56 Z 2017/56 přijat
55 Z 2017/55 přijat
54 Z 2017/54 přijat
53 Z 2017/53 přijat
52 Z 2017/52 přijat
51 Z 2017/51 přijat
50 Z 2017/50 přijat
49 Z 2017/49 přijat
48 Z 2017/48 přijat
47 Z 2017/47 řízení probíhá (odklad)
46 Z 2017/46 přijat
45 Z 2017/45 přijat
44 Z 2017/44 přijat
43 Z 2017/43 přijat
42 Z 2017/42 přijat
41 Z 2017/41 přijat
40 Z 2017/40 přijat
39 Z 2017/39 přijat
38 Z 2017/38 přijat
37 Z 2017/37 přijat
36 Z 2017/36 řízení probíhá (odklad)
35 Z 2017/35 přijat
34 Z 2017/34 přijat
33 Z 2017/33 přijat
32 Z 2017/32 odklad
31 Z 2017/31 přijat
30 Z 2017/30 přijat
29 Z 2017/29 přijat
28 Z 2017/28 přijat
27 Z 2017/27 přijat
26 Z 2017/26 přijat
25 Z 2017/25 přijat
24 Z 2017/24 přijat
23 Z 2017/23 přijat
22 Z 2017/22 přijat
21 Z 2017/21 přijat
20 Z 2017/20 přijat
19 Z 2017/19 přijat
18 Z 2017/18 přijat
17 Z 2017/17 přijat
16 Z 2017/16 přijat
15 Z 2017/15 přijat
14 Z 2017/14 přijat
13 Z 2017/13 přijat
12 Z 2017/12 přijat
11 Z 2017/11 přijat
10 Z 2017/10 přijat
9 Z 2017/09 přijat
8 Z 2017/08 přijat
7 Z 2017/07 přijat
6 Z 2017/06 přijat
5 Z 2017/05 přijat
4 Z 2017/04 přijat
3 Z 2017/03 přijat
2 Z 2017/02 přijat
1 Z 2017/01 přijat

Řízení probíhá (odklad) – žádosti rodičů žáků, kteří požádali o odklad školní docházky. K žádosti o odklad školní docházky je nutno doložit 2 přílohy, a to vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře, příp. klinického psychologa (nejpozději do 31. května 2017). 

Ve Frýdku-Místku dne 28. 4. 2017 PhDr. Iveta Wilczková
  ředitelka školy
 

 FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisový list do 1. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ

ptacek plocha     ZÁPISY DO 1. TŘÍD

 Pro školní rok 2017/2018 proběhne na OSMIČCE zápis do prvních ročníků v pondělí 24. dubna a v úterý 25. dubna 2017 v době od 13.00 do 17.00 hodin.

V letošním roce provedeme děti „Osmičkovým královstvím“. Těší se na Vás král, princezny, drak,… a my všichni z Osmičky.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do 1. třídy základní školy.

S sebou:   rodný list dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce

rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se dítě z vážných důvodů (např. nemoc) nebude moci k zápisu dostavit.

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat o odklad školní docházky. K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve, aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

 ptacek plocha    DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD

Do školy musí být zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. srpnu 2017 věku šesti let. Pro školní rok 2017/2018 jsou to děti narozené v období od 1. září 2010 do 31. srpna 2011.

Pokud byl dítěti v roce 2016 udělen odklad školní docházky, přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu a doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Do 1. třídy mohou nastoupit i děti pětileté. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2011 do 31. prosince 2011 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře. Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy.

Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

Bude-li u zápisu zastupovat dítě jiná osoba než je jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat a rovněž předložit průkaz totožnosti.

Škola musí být při zápisu informována, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky.

 ptacek plocha    DOPORUČENÍ, JAK MŮŽETE POMOCI SVÝM DĚTEM

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost. Při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu. Televize či video nenahradí lidské slovo ani osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi. Pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin. Vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte. Stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za. Výrazně to ovlivňuje základy čtení, psaní a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. Příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou. Ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní a čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres dětí, rodičů i pedagogů. Připravujte dítě na to, co nového jej čeká v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi (uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.).