Úvodní stránka > O škole ...

Aktualizováno: 30.09.2016

 

Prohlášení vedení statutárního města Frýdku-Místku k situaci

na Základní škole Frýdek-Místek, Československé armády 570


Vedení statutárního města Frýdku-Místku se zabývalo současnou situací na Základní škole Frýdek-Místek, Československé armády 570 (dále „Osmička“) a vydává následující prohlášení.

Statutární město Frýdek-Místek zřizuje dvanáct základních škol. Všechny poskytují kvalitní základní vzdělávání. Každá škola si hledá svou vzdělávací cestu, každá škola je něčím originální a výjimečná.

Obecně závaznou vyhláškou jsou stanoveny školské obvody spádových základních škol. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce (rodič) může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu, přičemž škola může žáka mimo spádovou oblast přijmout jen tehdy, pokud má volnou kapacitu.

Pro svou širokou vzdělávací nabídku se dlouhodobě velké oblibě těší Osmička. Minulé vedení školy, i přes četná upozornění zřizovatele (města), ve snaze vyhovět zákonným zástupcům (rodičům), přijímalo žáky ke vzdělávání na základě kapacity školy uvedené ve školním rejstříku. Nedbalo při tom na kapacitní možnosti školy z pohledu počtu kmenových učeben, nejvyššího povoleného počtu žáků na třídu a nutnosti dělit žáky v některých předmětech do skupin, což má vliv na organizaci školy. Organizace školy plně spadala do kompetence ředitelky školy, přičemž zřizovatel (město) předpokládal její profesionalitu a znalosti jí řízené organizace.

Je nutno podotknout, že ředitelé škol jsou jmenováni do funkce na 6 let a je složité je z místa odvolat. Ani nerespektování vůle zřizovatele školy není zákonným důvodem pro odvolání ředitelky školy.  Tím je pouze jednoznačné porušení zákona.

Nicméně, po hlubším prozkoumání celé situace byla až nyní odhalena manipulace s výkazy odučených hodin, kterou nebylo možné bez předchozího upozornění odhalit. Na základě tohoto zjištění bude ve škole proveden interní audit, který se zaměří na porušení rozpočtové kázně. Pokud se prokáže, je město, jakožto zřizovatel školy, připraveno podat trestní oznámení na bývalé vedení školy, které po výběrovém řízení na místo ředitelky odcházející do důchodu, jež nedopadlo podle jeho představ, raději ze školy odešlo.

Od srpna 2016 má Osmička nové vedení. To se nyní snaží napravit situaci, která je důsledkem vedení bývalé ředitelky. Nové vedení školy postupně řeší organizaci výuky v souvislosti s prostorovými podmínkami školy, v rámci svých rozpočtových možností a v neposlední řadě v souladu s platnou legislativou.

Zákonné zástupce (rodiče) žáků Osmičky ujišťujeme, že škola při vzdělávání žáků v souladu se školským zákonem plně dodržuje rovný přístup ke vzdělávání, zabezpečuje realizaci školního vzdělávacího programu, snaží se zajistit všem žákům i učitelům co nejlepší podmínky při výchově a vzdělávání.

V této souvislosti děkujeme novému vedení školy a celému kolektivu zkušených pedagogických pracovníků Osmičky za profesionální přístup, který zajisté povede ke zklidnění situace.

Zákonným zástupcům žáků Osmičky děkujeme za trpělivost a pochopení.

Příjemný den

 

  


 

 

Vážení rodiče, malí i velcí žáci, milí kolegové.

 

Ano, tak už začínáme další školní rok. A začínáme několika novinkami. 

Tou první je změna na postu ředitelky školy. Od 1. srpna 2016 se jí stala naše kolegyně PhDr. Iveta Wilczková. Funkcí zástupkyň ředitelky školy se ujaly také naše kolegyně, pro 1. stupeň Mgr. Zuzana Žáková a pro 2. stupeň Mgr. Kateřina Kubíčková. 

Ve funkci výchovného poradce můžete stále oslovit Mgr. Tomáše Pyška a školním psychologem zůstává Mgr. René Gavlas. 

Všichni už jsme si zvykli na čipový systém a práci s elektronickými žákovskými knížkami a třídními knihami. 

Vyučujeme podle našeho školního vzdělávacího programu, Osmička – expres do stanice Svět. Využíváme ve výuce informační technologie. Ve většině předmětů máme k dispozici vedle učebnic tištěných i jejich elektronické verze. V 1. ročníku se děti učí psát nevázaným typem psacího písma Comenia Script. V matematice se žáci  seznamují s metodami profesora Milana Hejného. 

Pokračujeme ve výuce specializovaných tříd. 

Již tradičně se věnujeme žákům s intelektovým nadáním, letos poprvé i na 2. stupni. Opět jsme otevřeli v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií. 

Od 7. ročníku si žáci volí vedle anglického jazyka druhý cizí jazyk, a to francouzský nebo německý nebo ruský. Také mají možnost vybrat si podle zájmu z pestré nabídky volitelných předmětů, jsou to Cestovatelský deník, Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace ve francouzském jazyce a Vševěd. 

I letos navazujeme na výuku češtiny jako cizího jazyka pro děti cizinců.

Svůj volný odpolední čas mohou žáci trávit v různých zájmových útvarech vědomostních, praktických, sportovních i kulturních, mezi nejznámější patří určitě pěvecké a hudební soubory Osmičky.

Přes prázdniny bylo upraveno a opraveno pár drobností ve třídách a na chodbách.

Naším cílem je, aby Osmička stále byla příjemným a bezpečným místem pro vzdělávání.

Pevně věříme, že spolu prožijeme pohodový školní rok, a přejeme všem, aby nám i přes naše pracovní nasazení zůstával úsměv na tváři.

                                                         

Vaše Osmička             Osmička letí 

• novinky


30.09.2016 - "ADAPŤÁK" 6.E
• Ve středu 21. 9. 2016 se žáci 6.E vydali spolu se svými vyučujícími na třídenní adaptační pobyt na Visalaje. Absolvovali rozmanit&eacu ...

30.09.2016 - CESTOVATELSKÉ POHÁDKY
• Na konci loňského školního roku začaly děti z 1.B číst knihu Cestovatelské pohádky. Poutavé vyprávění o trpaslík ...

29.09.2016 - PÁŤÁCI V DIVADLE
• Krásné divadelní představení Láska s červeným nosem, které nás všechny přeneslo do cirkusového prostředí, ...

22.09.2016 - PŘESPOLNÍ BĚH
• V úterý 20. 9. 2016 jsme úspěšně zahájili sportovní sezónu. Žáci 1. stupně se zúčastnili soutěže v přespolním ...

29.06.2016 - ŽIVÁ AKCE 2016
28. června 2016 se uskutečnila tradiční akce žákovského parlamentu, kterými je Osmička známa po celém městě. Tentokrát všichni žá ...

více novinek »