Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Zapis plakatek 
Zapis info
rodicum prvnacku

 

Zápis dětí k povinné školní docházce

Pro školní rok 2019/2020 proběhne na OSMIČCE zápis do prvních tříd v pondělí 15. dubna a v úterý 16. dubna 2019 v době od 13.00 do 17.00 hodin.
V letošním roce provede děti zápisem VEČERNÍČEK. Těší se na Vás hlavní postavy ze známých televizních „Večerníčků“ a my všichni z Osmičky.

K zápisu se dostaví:

- zákonný zástupce dítěte
- dítě, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do 1. třídy základní školy a souhlasí-li zákonný zástupce s jeho přítomností u zápisu

S sebou:

rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno na jiné škole

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve, aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

 
Důležité informace k zápisu dětí k povinné školní docházce

Do školy musí být zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2019 věku šesti let. Pro školní rok 2019/2020 jsou to děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2018), přijdou zákonní zástupci k zápisu znovu. V případě, že byl odklad školní docházky udělen dítěti na jiné škole, doloží jeho zákonný zástupce rozhodnutí o odkladu školní docházky.
Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře. Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce.
Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Bude-li zastupovat dítě u zápisu jiná osoba než je jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat a rovněž předložit průkaz totožnosti.
Škola musí být při zápisu informována, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky.

Doporučení, jak můžete pomoci svým dětem
Věnujte dítěti soustředěnou pozornost. Při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize či video nenahradí lidské slovo ani osobní kontakt.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi. Pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin. Vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte. Stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za. Výrazně to ovlivňuje základy čtení, psaní a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. Příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou. Ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní a čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres dětí, zákonných zástupců i pedagogů. Připravujte dítě na to, co nového jej čeká v době školní docházky.
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi (uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.).

KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena tato kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.

Ve školním roce 2019/2020 máme kapacitu čtyř prvních tříd s maximálním počtem 100 žáků.

Dítě bude přijato k plnění povinné školní docházky na základě podání přihlášky u zápisu a splnění následujících kritérií:

  • Dítě splňuje podmínky plnění povinné školní docházky podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Dítě má místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu Základní školy Frýdek-Místek, Československé armády 570 (ulice 17. listopadu, Bahno-Štandl, Beskydská, Boženy Němcové, Brožíkova, Březinova, Collo-louky, Čajkovského, Československé armády, Dr. Antonína Vaculíka, Fibichova, Foerstrova, Foglarova, Jiřího Trnky, Kolaříkova, Kollárova, Lidická, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Ondrášova, Ostravská, Piskořova, Pod Štandlem, Příborská, Raisova, Vítězslava Nezvala, Vrchlického).
  • Dítě nemá místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu pro Základní školu Frýdek-Místek, Československé armády 570 a není naplněn počet 100 žáků pro přijetí do prvního ročníku.
  • Dítě bylo navrženo pedagogicko-psychologickou poradnou k výuce pro nadané žáky (nutno doložit písemnou zprávou).
  • Míra shody mezi očekáváním rodičů a vzdělávacím programem školy (písmo Comenia Script, do výuky matematiky je zařazována metoda prof. Hejného).

Ke stažení:

Zápis dětí k povinné školní docházce

KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“