Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

 

Zápis prvňáčků na Osmičce

V pondělí 24. 4. 2017 a v úterý 25. 4. 2017 odpoledne i naše škola otevřela dveře svého Osmičkového království pro budoucí prvňáčky a jejich doprovod, letos dokonce za přítomnosti pracovníků České školní inspekce. Předškoláky přivítali králové a královny, rytíři, princezny, čarodějnice, bílé paní, dobří duchové Osmičky a jiné pohádkové bytosti, které je provedly různými úkoly až do tříd, kde je čekaly paní učitelky. Na konci svého putování si děti zahrály a zazpívaly s kouzelnou kapelou a pochutnaly si na dobrotách z pohádkové kuchyně.
V příštím školním roce 2017/2018 otevřeme na základě výsledků zápisu tři první třídy. Přijaty byly nejen všechny děti ze spádové oblasti, ale i zájemci z nespádových oblastí. Třída pro děti intelektově nadané nebyla naplněna z důvodu nízkého počtu přihlášených žáků. S dětmi bude pracováno v rámci třídy individuálně či ve skupinách, i napříč ročníky vzhledem k jejich nadání.

Na budoucí prvňáčky se těší celá Osmička 

Zapisy3

 Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Výsledek zápisu do 1. tříd 2017/2018

P.č. Kód žáka Výsledek řízení
83 Z 2017/83 odklad
82 Z 2017/82 přijat
81 Z 2017/81 přijat
80 Z 2017/80 řízení probíhá (odklad)
79 Z 2017/79 řízení probíhá (odklad)
78 Z 2017/78 přijat
77 Z 2017/77 přijat
76 Z 2017/76 odklad
75 Z 2017/75 řízení probíhá (odklad)
74 Z 2017/74 přijat
73 Z 2017/73 odklad
72 Z 2017/72 přijat
71 Z 2017/71 řízení probíhá (odklad)
70 Z 2017/70 přijat
69 Z 2017/69 přijat
68 Z 2017/68 přijat
67 Z 2017/67 přijat
66 Z 2017/66 odklad
65 Z 2017/65 řízení probíhá (odklad)
64 Z 2017/64 přijat
63 Z 2017/63 přijat
62 Z 2017/62 přijat
61 Z 2017/61 přijat
60 Z 2017/60 přijat
59 Z 2017/59 přijat
58 Z 2017/58 odklad
57 Z 2017/57 odklad
56 Z 2017/56 přijat
55 Z 2017/55 přijat
54 Z 2017/54 přijat
53 Z 2017/53 přijat
52 Z 2017/52 přijat
51 Z 2017/51 přijat
50 Z 2017/50 přijat
49 Z 2017/49 přijat
48 Z 2017/48 přijat
47 Z 2017/47 řízení probíhá (odklad)
46 Z 2017/46 přijat
45 Z 2017/45 přijat
44 Z 2017/44 přijat
43 Z 2017/43 přijat
42 Z 2017/42 přijat
41 Z 2017/41 přijat
40 Z 2017/40 přijat
39 Z 2017/39 přijat
38 Z 2017/38 přijat
37 Z 2017/37 přijat
36 Z 2017/36 řízení probíhá (odklad)
35 Z 2017/35 přijat
34 Z 2017/34 přijat
33 Z 2017/33 přijat
32 Z 2017/32 odklad
31 Z 2017/31 přijat
30 Z 2017/30 přijat
29 Z 2017/29 přijat
28 Z 2017/28 přijat
27 Z 2017/27 přijat
26 Z 2017/26 přijat
25 Z 2017/25 přijat
24 Z 2017/24 přijat
23 Z 2017/23 přijat
22 Z 2017/22 přijat
21 Z 2017/21 přijat
20 Z 2017/20 přijat
19 Z 2017/19 přijat
18 Z 2017/18 přijat
17 Z 2017/17 přijat
16 Z 2017/16 přijat
15 Z 2017/15 přijat
14 Z 2017/14 přijat
13 Z 2017/13 přijat
12 Z 2017/12 přijat
11 Z 2017/11 přijat
10 Z 2017/10 přijat
9 Z 2017/09 přijat
8 Z 2017/08 přijat
7 Z 2017/07 přijat
6 Z 2017/06 přijat
5 Z 2017/05 přijat
4 Z 2017/04 přijat
3 Z 2017/03 přijat
2 Z 2017/02 přijat
1 Z 2017/01 přijat

Řízení probíhá (odklad) – žádosti rodičů žáků, kteří požádali o odklad školní docházky. K žádosti o odklad školní docházky je nutno doložit 2 přílohy, a to vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře, příp. klinického psychologa (nejpozději do 31. května 2017). 

Ve Frýdku-Místku dne 28. 4. 2017 PhDr. Iveta Wilczková
  ředitelka školy
 

 FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisový list do 1. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ

ptacek plocha     ZÁPISY DO 1. TŘÍD

 Pro školní rok 2017/2018 proběhne na OSMIČCE zápis do prvních ročníků v pondělí 24. dubna a v úterý 25. dubna 2017 v době od 13.00 do 17.00 hodin.

V letošním roce provedeme děti „Osmičkovým královstvím“. Těší se na Vás král, princezny, drak,… a my všichni z Osmičky.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do 1. třídy základní školy.

S sebou:   rodný list dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce

rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se dítě z vážných důvodů (např. nemoc) nebude moci k zápisu dostavit.

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat o odklad školní docházky. K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve, aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

 ptacek plocha    DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD

Do školy musí být zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. srpnu 2017 věku šesti let. Pro školní rok 2017/2018 jsou to děti narozené v období od 1. září 2010 do 31. srpna 2011.

Pokud byl dítěti v roce 2016 udělen odklad školní docházky, přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu a doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Do 1. třídy mohou nastoupit i děti pětileté. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2011 do 31. prosince 2011 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře. Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy.

Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

Bude-li u zápisu zastupovat dítě jiná osoba než je jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat a rovněž předložit průkaz totožnosti.

Škola musí být při zápisu informována, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky.

 ptacek plocha    DOPORUČENÍ, JAK MŮŽETE POMOCI SVÝM DĚTEM

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost. Při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu. Televize či video nenahradí lidské slovo ani osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi. Pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin. Vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte. Stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za. Výrazně to ovlivňuje základy čtení, psaní a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. Příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou. Ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní a čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres dětí, rodičů i pedagogů. Připravujte dítě na to, co nového jej čeká v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi (uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.).