Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Navýšení ceny obědů

Během posledních měsíců došlo k nárůstu cen potravin. Z důvodu zajišťování kvalitního stravování nejsme schopni stávající cenu obědů dále udržet, a proto jsme nuceni navýšit od 1. ledna 2020 cenu o 2,- Kč/oběd.

Žádáme strávníky platící z účtu o navýšení trvalého příkazu:

7 - 10 let       528,- Kč
11 - 14 let     572,- Kč
15 let a více 616,- Kč

Úterý 3. září, středa 4. září

Prvňáčkům pomohou v šatně a při cestě do tříd deváťáci.
Výuka bude věnována třídnickým činnostem, organizačním záležitostem.

Konec výuky
1. ročník - 10.45    6. ročník - 12.10
2. ročník - 11.00    7. ročník - 11.50
3. ročník - 11.10    8. ročník - 12.00
4. ročník - 11.20    9. ročník - 11.40
5. ročník - 11.30

Výdej obědů - 11.00 - 14.00

Čtvrtek 5. září, pátek 6. září
Prvňáčkům pomohou v šatně a při cestě do tříd deváťáci.
Výuka proběhne podle platného rozvrhu hodin kromě odpoledního vyučování.

Výdej obědů - 11.30 - 14.00

Vážení rodiče,

vzhledem k současnému stavu počasí a předpokládanému výhledu pro další dny (přehřátí budovy, vysoké teploty v učebnách apod.) bude s platností od pátku 14. 6. 2019 do odvolání zkráceno vyučování, a to takto:

1. stupeň ukončí vyučování dle rozvrhu hodin, tj. po 4. - 5. vyučovací hodině.

2. stupeň ukončí vyučování takto:

6. ročník 12.45 hod
7. ročník 12.55 hod
8. ročník 13.05 hod
9. ročník 13.10 hod

 

Výsledek zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí k povinné školní docházce

Pro školní rok 2019/2020 proběhne na OSMIČCE zápis do prvních tříd v pondělí 15. dubna a v úterý 16. dubna 2019 v době od 13.00 do 17.00 hodin.
V letošním roce provede děti zápisem VEČERNÍČEK. Těší se na Vás hlavní postavy ze známých televizních „Večerníčků“ a my všichni z Osmičky.

K zápisu se dostaví:

- zákonný zástupce dítěte
- dítě, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do 1. třídy základní školy a souhlasí-li zákonný zástupce s jeho přítomností u zápisu
- zápisu se nesmí zúčastnit infekčně nemocné dítě (neštovice, příušnice, spála, spalničky, zarděnky, žloutenka …), k zápisu se dostaví pouze zákonný zástupce dítěte

S sebou:

- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno na jiné škole

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve, aby doporučení bylo možno doložit u zápisu. 

Důležité informace k zápisu dětí k povinné školní docházce

Do školy musí být zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2019 věku šesti let. Pro školní rok 2019/2020 jsou to děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2018), přijdou zákonní zástupci k zápisu znovu. V případě, že byl odklad školní docházky udělen dítěti na jiné škole, doloží jeho zákonný zástupce rozhodnutí o odkladu školní docházky.
Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře. Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce.
Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Bude-li zastupovat dítě u zápisu jiná osoba než je jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat a rovněž předložit průkaz totožnosti.
Škola musí být při zápisu informována, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky.

Doporučení, jak můžete pomoci svým dětem
Věnujte dítěti soustředěnou pozornost. Při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize či video nenahradí lidské slovo ani osobní kontakt.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi. Pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin. Vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte. Stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za. Výrazně to ovlivňuje základy čtení, psaní a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. Příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou. Ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní a čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres dětí, zákonných zástupců i pedagogů. Připravujte dítě na to, co nového jej čeká v době školní docházky.
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi (uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.).

KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena tato kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.

Ve školním roce 2019/2020 máme kapacitu čtyř prvních tříd s maximálním počtem 100 žáků.

Dítě bude přijato k plnění povinné školní docházky na základě podání přihlášky u zápisu a splnění následujících kritérií:

 • Dítě splňuje podmínky plnění povinné školní docházky podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Dítě má místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu Základní školy Frýdek-Místek, Československé armády 570 (ulice 17. listopadu, Bahno-Štandl, Beskydská, Boženy Němcové, Brožíkova, Březinova, Collo-louky, Čajkovského, Československé armády, Dr. Antonína Vaculíka, Fibichova, Foerstrova, Foglarova, Jiřího Trnky, Kolaříkova, Kollárova, Lidická, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Ondrášova, Ostravská, Piskořova, Pod Štandlem, Příborská, Raisova, Vítězslava Nezvala, Vrchlického).
 • Dítě nemá místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu pro Základní školu Frýdek-Místek, Československé armády 570 a není naplněn počet 100 žáků pro přijetí do prvního ročníku.
 • Dítě bylo navrženo pedagogicko-psychologickou poradnou k výuce pro nadané žáky (nutno doložit písemnou zprávou).
 • Míra shody mezi očekáváním rodičů a vzdělávacím programem školy (písmo Comenia Script, do výuky matematiky je zařazována metoda prof. Hejného).

Ke stažení:

Zápis dětí k povinné školní docházce

KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“

Zápisový list

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k zakladnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o mimořádné nabídce výuky angličtiny v rámci exkluzivního projektu Kideo.cz, kterého se naše škola účastní. Jedná se o spolupráci s kvalifikovanými americkými lektory ve dvou oblastech. 

 • Děti mají příležitost rozmluvit se anglicky formou online živých lekcí a doplnit si tak školní angličtinu o konverzace s rodilým mluvčím. 
 • Učitelé absolvují školení s americkými profesionály pro rozvoj a posílení výuky angličtiny v naší škole.

Cílem této spolupráce je zvýšit úroveň jazykových znalostí našich dětí, poskytnout jim chybějící a velmi důležitý element při výuce jazyka v podobě individuální intenzivní konverzace nejen s rodilými mluvčími, ale navíc s kvalifikovanými americkými pedagogy. Zároveň je potřebné podpořit české učitele angličtiny a rozšířit jejich znalosti o další ověřené metody přirozené výuky jazyka.

Zde jsou důvody, proč považuji projekt Kideo za jedinečný a ráda ho našim žákům doporučím.

Američtí učitelé mají potřebné vzdělání i zkušenosti pro výuku 1. a 2. stupně základních škol i certifikaci pro vzdělávání osob nepocházejících z anglicky mluvících zemí. Můžete si však zvolit i studium s americkými studenty pedagogiky za příznivější cenu.

Vzdělávací program je speciálně sestaven americkými partnery a specialisty na vzdělávání dětí. Kurikulum vychází ze společných amerických standardů, tzv. US Common Core State Standards. Na vývoji vlastních učebních materiálů se podílí například i Dr. Michael Carter, který je světovou autoritou v oblasti vzdělávacích technologií (bývalý poradce Stevea Jobse pro Apple).

Unikátní Metodika TPR neboli Total Physical Response. Tak jako se děti přirozeně učily svůj mateřský jazyk, učí se s Kideo mluvit anglicky. Zábavná forma udrží jejich pozornost. Informace získané se zájmem se uchovávají v paměti nejdéle. Děti jednoduše napodobují a opakují, co lektor dělá a říká. Nepotřebují překlad, vše pochopí s využitím obrázků, mimiky, gest a dalších názorných příkladů. Lekce navíc podporují a rozvíjejí jejich vnitřní motivaci.

Kideo pro skoly

Místo a termín výuky si volíte sami. Děti studují v klidu a bezpečí z pohodlí domova. Nemusíte je vozit na kroužky nebo je nechávat déle ve škole. Jednoduše se připojíte ze svého počítače do lekce, kde již bude připraven lektor. Ten se pak svému studentovi věnuje po určenou dobu.

 • Délka lekce je 25 minut, což je ideální doba, kdy jsou děti schopny plného soustředění. Cena je  zvýhodněná speciálně jen pro rodiče a žáky naší školy. 
 • První lekci si vyzkoušíte zdarma. K ničemu se nezavazujete, až pak se rozhodnete, zda chcete pokračovat.
 • Můžete si zvolit ze dvou cenových variant, zda chcete studovat se zkušeným americkým lektorem (Profi) nebo za nižší cenu s americkým studentem či studentkou pedagogiky (Student).
 1. Profi
 • 10 lekcí s profesionálním americkým pedagogem
 • 2999 Kč
 • 299 Kč za lekci
 • Platnost 3 měsíce
 1. Student
 • 10 lekcí s americkým studentem pedagogiky
 • 1999 Kč
 • 199 Kč za lekci
 • Platnost 3 měsíce

Jak studium objednat a průběh studia

 • Při objednání lekce zdarma na www.kideo.cz zvolíte úroveň znalosti angličtiny a termín, který vám pro studium vyhovuje. 
 • Následně obdržíte e-mail s instrukcemi pro registraci a přihlášení do webového rozhraní Kideo. 
 • Po potvrzení registrace můžete vstoupit do lekce. Před zahájením lekce ještě obdržíte e-mailem připomenutí termínu a času i odkazy pro vstup do lekce. 
 • Po skončení napíše vyučující do zpráv v uživatelském rozhraní svou zpětnou vazbu a shrnutí (např. jaké bylo téma konverzace, slovíčka, počítání, písničky, domácí úkol atd.). 
 • Vy sami můžete rovněž napsat svůj komentář lektorovi či týmu Kideo.

Vážení rodiče,

děkuji za váš čas věnovaný mé zprávě. Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách projektu www.kideo.cz, kde se můžete registrovat k vyzkoušení lekcí zdarma a rovněž kontaktovat tým Kideo, budete-li mít další dotazy.

S pozdravem

PhDr. Iveta Wilczková

 

Anketa v základních školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek

Vážení rodiče/zákonní zástupci,

statutární město Frýdek-Místek chce navázat na dotazníkovou anketu pro rodiče/zákonné zástupce, která proběhla v mateřských školách v loňském roce a podobnou anketu připravilo pro rodiče/zákonné zástupce v základních školách. Cílem ankety je zjištění potřeb a míry spokojenosti rodičů/zákonných zástupců žáků se základním vzděláváním a souvisejícími službami v našich základních školách, které poslouží ke zlepšení podmínek pro plnění povinné školní docházky.
Anketa bude probíhat v měsíci listopadu v rámci rodičovských schůzek na všech základních školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek. Bližší informace obdržíte od vedení jednotlivých škol.

Předem děkujeme za zapojení se do ankety a za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

Frýdek-Místek 18. 10. 2018

Bc. Pavel Machala v. r.

náměstek primátora

Ing. Jiří Adámek v. r. 

vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

rodicum prvnacku

 

Milé děti, vážení rodiče,
prázdniny končí a Vám nastane čas školních dnů se všemi povinnostmi, ale i radostmi z prvních úspěchů. Doufáme, že se do školy těšíte, protože my všichni z „ Osmičky“, obzvlášť Vaše paní učitelky, už Vás s radostí očekáváme.

Jak bude první týden ve škole u prvňáčků vypadat?

Pondělí 3. 9. 2018

Slavnostní zahájení školního roku ve třídách 1. A a 1. B proběhne v době od 8:00 do 9:00 hodin. Zahájení školního roku pro žáčky z 1. C se uskuteční od 9:00 do 10.00 hodin. Aktovky si děti zatím nemusí brát.

Úterý 4. 9. 2018

8:00 - 10:45 hodin - výuka ve třídách
Vezměte si aktovky, pouzdro, přezůvky, svačinu.
16:00 - 17:00 hodin - třídní schůzky pro rodiče prvňáčků v kmenových třídách.

Středa 5. 9., čtvrtek 6. 9., pátek 7. 9. 2018

8:00 - 11:40 hodin - výuka ve třídách.

Od 10. 9. 2018

Výuka podle stálého rozvrhu hodin.

Výdej obědů ve školní jídelně:

 Pondělí 10:00 - 12:00
Úterý 11:00 - 14:00
Středa – pátek 11:40 - 14:00

Školní družina

Pondělí 6:00 - 7:40 9:00 - 16:30
Úterý 6:00 - 7:40 10:45 - 16:30
Středa – pátek 6:00 - 7:40 11:40 - 16:30

 
Školní potřeby (děti obdrží ve škole zdarma)
Sešity, výkresy, náčrtníky, barevné papíry, pastelky, tužku č. 2, lepicí tyčinku
Pracovní sešity (zajistí škola, uhradí rodiče)
Živá abeceda, Slabikář, Písmena a slabiky ke Slabikáři, Písanky (Kreslím tvary, Umím psát 1., 2. díl), Happy House (Aj), Prvouka, Matematika 1., 2., 3. díl, Číslice a tečky
O výši finanční částky za tyto pracovní sešity budou rodiče informováni třídními učitelkami při zahájení školního roku. Na třídních schůzkách se dovíte podrobnosti o pořízení dalších školních potřeb.

Vážení rodiče,
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám projevili zapsáním Vašeho dítěte na naši školu, a těšíme se na spolupráci s Vámi. Přejeme dětem, aby se jim u nás ve škole líbilo, a celé rodině radost z jejich školních úspěchů.
Vaše „Osmička“

 VÝSLEDEK ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“,