Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení vlády a pokynů MŠMT je od pondělí 30. 11. 2020 opět obnovena prezenční výuka žáků celého 1. stupně a žáků 9. ročníku.

Žáci 6. – 8. ročníku se budou vyučovat rotačně, což znamená střídání prezenční a distanční výuky po týdnu, a to takto:

Žáci 7. ročníku a žáci třídy 6.E

- mají povinnou prezenční výuku ve dnech 30. 11. - 4. 12. 2020 a 14. - 18. 12. 2020
- mají povinnou distanční výuku ve dnech 7. - 11. 12. 2020 a 21. - 22. 12. 2020

Žáci 8. ročníku a žáci třídy 6.A a 6.C

- mají povinnou prezenční výuku ve dnech 7. - 11. 12. 2020 a 21. - 22. 12. 2020
- mají povinnou distanční výuku ve dnech 30. 11. - 4. 12. 2020 a 14. - 18. 12. 2020

Prezenční výuka bude probíhat v nastaveném režimu školního roku 2020/2021 s úpravami, které jsou nezbytné k zajištění aktuálních hygienických opatření (dle běžného rozvrhu s úpravami včetně odpoledního vyučování). Informace jste obdrželi a v případě potřeby ještě obdržíte přes webové rozhraní Bakaláři.

Pro žáky 1. stupně bude zajištěna ranní (od 6.00h) i odpolední družina (do 17.00h).

Žáci v prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně.

Žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče od 13.45 do 14.15 hodin u výdejního okénka v hale školy.

Obědy si, prosím, přihlaste individuálně v kanceláři školní jídelny telefonicky nebo přes internet.

Nezbytné jsou nejméně dvě roušky denně.

Z důvodu nutnosti větrání ve třídách vybavte své děti teplým oblečením.

V případě, že budou u žáka zjištěny při vstupu do školy nebo v průběhu výuky příznaky onemocnění (teplota, apod.), bude škola postupovat dle Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19.

Žáci se před školou neshlukují, dodržují rozestupy a mají nasazenou roušku. Do budovy školy vstupují určeným vchodem v určeném čase a opouští ji po ukončení vyučování určeným východem, a to bez zbytečného zdržování se v prostoru šaten.

Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Těšíme se na Vaše děti,

26. 11. 2020          všichni zaměstnanci Osmičky

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

zasílám Vám informace k přihlašování stravy ve školní jídelně od 30. 11. 2020.

Obědy je nutno přihlásit jednotlivě, a to přes internet nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny (558 445 165). Všichni strávníci platící z účtu si musí přihlásit obědy také na prosinec (nelze přihlašovat hromadně, platí rovněž pro žáky 1. a 2. tříd, kteří již školu navštěvují). Pro strávníky platící hotově proběhne prodej obědů na měsíc prosinec dne 27. 11. 2020 od 7.00 do 7. 50 hodin a od 12.00 do 14.30 hodin a 30. 11. 2020 od 7.00 do 7.50 hodin. Prosím, učiňte toto přihlášení co nejdříve.

Pro žáky 6. – 8. tříd (distanční výuka) bude umožněn výdej obědů do jídlonosičů v době od 13.45 do 14.15 hodin u výdejního okénka v hale školy. Vstup bude korigován podle hygienických opatření.

Děkuji za vstřícnost.

25.11.2020              Olga Janetová, vedoucí školní jídelny

Stravování ve školní jídelně – provoz od 30. 11. 2020

....................................................................................................................................................................

 Organizace ŠKOLNÍ DRUŽINY od 30. 11. 2020

- Dodržení homogenity skupiny
- V jedné skupině zařazeni žáci stejného ročníku
- Provoz ráno od 6.00, odpoledne do 17.00 hodin

   1.A       Mgr. Simona Rečková    zvonek č. 1
   1.B      Lic. Gabriela Šuláková    zvonek č. 2
   2.A      Magdaléna Želinská    zvonek č. 4
   2.BC      Petra Milatová     zvonek č. 7
   3.AB      Kateřina Janíková     zvonek č. 8
   3.C      Bc. Soňa Niklová    zvonek č. 5
   4.ABC      Bc. Leona Juřicová    zvonek č. 3
   5.ABDE      Monika Medveďová    zvonek č. 6


25.11.2020              Mgr. Simona Rečková, vedoucí školní družiny

....................................................................................................................................................................
 
Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a z rozhodnutí KHS v důsledku karantény několika pedagogických pracovníků a dvou tříd školy byla přijata tato opatření:

1) Dle instrukcí KHS není nutné omezit provoz jídelny, školní družiny a výuka se nepřerušuje.

2) Žák nosí do školy každý den 2 roušky. Jednu roušku má nasazenou ve společných prostorách školy a druhou má uloženou v igelitovém sáčku pro případnou výměnu. Na používání roušek ve výuce se žáci domluví s vyučujícím.

3) Výuka bude od pondělí 7.9.2020 do odvolání zkrácena takto:

1.ročník - 11:20
2.ročník - 11:25
3.ročník - 11:30
4.ročník - 11:35
5.ročník - 11:40
6.ročník - 12:25
7.ročník - 12:35
8.ročník - 12:40
9.ročník - 12:45

Dodržujeme platná hygienická i epidemiologická pravidla a v součinnosti se zřizovatelem se řídíme pokyny KHS a MŠMT (viz Manuál pro školy). O vývoji situace budete včas informováni prostřednictvím webového rozhraní Bakaláři.

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci,

PhDr. Iveta Wilczková
ředitelka školy

 .................................................................................................................................................................... 
 
Vážení rodiče, milí žáci,

mimořádná situace uplynulého školního roku nebyla pro nikoho z nás jednoduchá a já si velmi vážím Vašeho vstřícného a pozitivního přístupu. Společnými silami jsme netypický průběh druhého pololetí zvládli. Poděkování patří Vám, ale také všem pedagogickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům školy.
Věřím, že se nám všem podařilo si v létě odpočinout a načerpat energii. Jsem přesvědčena, že i v letošním školním roce budeme schopni případné nutné změny společně řešit, vybaveni jednak zkušenostmi získanými na jaře a jednak některými novinkami ve výuce a v provozu školy.
V současných dnech intenzivně pracujeme na přípravě nového školního roku. Jak sami jistě víte ze sdělovacích prostředků, ani současná situace není zcela běžná a mnohdy se mění ze dne na den, což vyžaduje zodpovědný přístup všech stran.
Sledujte tedy prosím průběžně web školy, důležité informace zde budeme zveřejňovat a podle dané situace a platných pravidel je budeme aktualizovat.

Děkuji Vám a přeji nám všem hlavně pevné zdraví a hodně energie a optimismu v následujícím období.

PhDr. Iveta Wilczková
ředitelka školy

 

Ke stažení: Hygienická pravidla od září 2020 pro rodiče a žáky

           Manuál k provozu škol a školských zařízení MŠMT a MZd