Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

 

zap 21 22 01

zapis 2021 2022 02

 

Datum vložení: 30. 4. 2021

....................................................................................................................................................................

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Do školy musí být zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let. Pro školní rok 2021/2022 jsou to děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře. Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání.
Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vyzvednutí potřebných formulářů

Zákonný zástupce má tyto možnosti vyzvednutí formulářů k vyplnění:

- stažení z webových stránek školy
- vyzvednutí na vrátnici školy od 29. 3. 2021 v době od 8.00 do 16.00 hodin

Odevzdání formulářů

Odevzdávejte v období od 6. 4. do 20. 4. 2021.

Zákonný zástupce má tyto možnosti odevzdání vyplněných formulářů:

- podání na vrátnici školy (8.00 -16.00)
- vhození v zalepené obálce do schránky při vstupu u hlavního vchodu do školy
- odeslání poštou
- odeslání datovou schránkou nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)

Důležité informace k vyplňování formulářů a jejich následného zpracování

- všechny formuláře musí být podepsány zákonným zástupcem dítěte
- je potřebné uvést emailovou adresu zákonného zástupce dítěte, ta bude sloužit k doručování korespondence
- všechny žádosti budou ředitelstvím školy zpracovány a všem zákonným zástupcům budou oznámena registrační čísla jejich žádosti na emailovou adresu uvedenou v „Zápisovém listu“
- nejpozději do 23. dubna 2021 bude zveřejněno „Oznámení o výsledku řízení přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022“, jméno vašeho dítěte naleznete pod přiděleným registračním číslem, a to zveřejněním na webových stránkách školy a vyvěšením na úřední desce před školou
- veškeré údaje (především emailovou adresu) vyplňujte čitelně, předejdete tak případným problémům v komunikaci
- naše škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí všech dětí, které mají zájem o plnění povinné školní docházky právě na Osmičce
- v případě dotazů se obracejte na zástupkyni ředitele Mgr. Zuzanu Žákovou, a to elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na číslo 604 265 392

Možnosti zákonného zástupce při zapisování dítěte

1. Žádá o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání (i dítě s odloženou školní docházkou), odevzdá formuláře

- „Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022“
„Zápisový list pro školní rok 2021/2022“
- „Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“

2. Žádá o odklad povinné školní docházky, má již k dispozici všechna potřebná doporučení,odevzdá tyto formuláře a doporučení:

„Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022“
„Zápisový list pro školní rok 2021/2022“
„Žádost o odklad povinné školní docházky“
„Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“
doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště
- doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

3. žádá o odklad povinné školní docházky, nemá zatím k dispozici všechna potřebná doporučení, odevzdá:

„Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022“
„Zápisový list pro školní rok 2021/2022“
„Žádost o odklad povinné školní docházky“
„Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“
potřebné doporučení, které má zatím vyřízeno nebo patřičná doporučení nepřiloží (v tomto případě je nutno obrátit se na zástupkyni ředitelky Mgr. Zuzanu Žákovou)

 Doporučení, jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost.
Při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
Vyprávějte dítěti a čtěte mu.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi. Pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin. Vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte. Stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za. Výrazně to ovlivňuje základy čtení, psaní a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. Příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou.
Připravujte dítě na to, co nového jej čeká v době školní docházky.
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi (uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.).

Ke stažení:

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Zápisový list do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Žádost o odklad povinné školní docházky

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ 

Datum vložení: 14. 3. 2021