Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nového opatření MŠMT platí od pátku 18. 9. 2020 pro výuku v 6. - 9. ročníku povinnost nosit roušky i během výuky ve třídě.

Všichni žáci tedy do školy stále nosí dvě roušky v igelitovém sáčku. Ve společných prostorách je používají všichni, ve výuce povinně 2. stupeň, po dohodě s vyučujícím případně 1. stupeň.

18.9.2020              PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

v linku pod tímto textem naleznete aktuální doporučený postup OSPDL ČLS JEP během pandemie COVID 19. Tento postup je určený jak pro školy a školská zařízení, tak i pro zákonné zástupce (rodiče).

16.9.2020              PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodický-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-školách.pdf

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 14.9.2020 bude výuka probíhat podle rozvrhu hodin včetně odpoledního vyučování.

11.9.2020              PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

informuji Vás, že došlo k útoku na internetové připojení školy. Z tohoto důvodu může docházet k výpadku systému Bakaláři.

9.9.2020                PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

v dané chvíli došlo k výpadku webového rozhraní Bakaláři. Na odstranění závady se pracuje.

Za vzniklou situaci se omlouváme.

7.9.2020               Vedení školy

....................................................................................................................................................................
 
Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a z rozhodnutí KHS v důsledku karantény několika pedagogických pracovníků a dvou tříd školy byla přijata tato opatření:

1) Dle instrukcí KHS není nutné omezit provoz jídelny, školní družiny a výuka se nepřerušuje.

2) Žák nosí do školy každý den 2 roušky. Jednu roušku má nasazenou ve společných prostorách školy a druhou má uloženou v igelitovém sáčku pro případnou výměnu. Na používání roušek ve výuce se žáci domluví s vyučujícím.

3) Výuka bude od pondělí 7.9.2020 do odvolání zkrácena takto:

1.ročník - 11:20
2.ročník - 11:25
3.ročník - 11:30
4.ročník - 11:35
5.ročník - 11:40
6.ročník - 12:25
7.ročník - 12:35
8.ročník - 12:40
9.ročník - 12:45

Dodržujeme platná hygienická i epidemiologická pravidla a v součinnosti se zřizovatelem se řídíme pokyny KHS a MŠMT (viz Manuál pro školy). O vývoji situace budete včas informováni prostřednictvím webového rozhraní Bakaláři.

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci,

PhDr. Iveta Wilczková
ředitelka školy

....................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,milí žáci,

mimořádná situace uplynulého školního roku nebyla pro nikoho z nás jednoduchá a já si velmi vážím Vašeho vstřícného a pozitivního přístupu. Společnými silami jsme netypický průběh druhého pololetí zvládli. Poděkování patří Vám, ale také všem pedagogickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům školy.
Věřím, že se nám všem podařilo si v létě odpočinout a načerpat energii. Jsem přesvědčena, že i v letošním školním roce budeme schopni případné nutné změny společně řešit, vybaveni jednak zkušenostmi získanými na jaře a jednak některými novinkami ve výuce a v provozu školy.
V současných dnech intenzivně pracujeme na přípravě nového školního roku. Jak sami jistě víte ze sdělovacích prostředků, ani současná situace není zcela běžná a mnohdy se mění ze dne na den, což vyžaduje zodpovědný přístup všech stran.
Sledujte tedy prosím průběžně web školy, důležité informace zde budeme zveřejňovat a podle dané situace a platných pravidel je budeme aktualizovat.

Děkuji Vám a přeji nám všem hlavně pevné zdraví a hodně energie a optimismu v následujícím období.

PhDr. Iveta Wilczková
ředitelka školy

 

Ke stažení: Hygienická pravidla od září 2020 pro rodiče a žáky

           Manuál k provozu škol a školských zařízení MŠMT a MZd

 

uvod obrazek

uvod obrazek

PÉČE O ŽÁKY CIZINCE NA „OSMIČCE“ VE FRÝDKU-MÍSTKU 

Na naší základní škole se věnujeme vzdělávání žáků cizinců již řadu let. Učili jsme u nás děti z různých zemí, např. ze Sýrie, Vietnamu, Korey, Ukrajiny, Ruska. Nejinak je tomu i v letošním školním roce, od 1. do 9. třídy máme děti korejské, vietnamské i čínské národnosti. Dětem se věnujeme velmi aktivně, vše začíná přijetím žáka do školy a vyřízením formalit důležitých pro zapsání žáka. Pokud rodiče nemluví česky a nemají svého tlumočníka, obracíme se na CPIC v Ostravě a na NIDV a spolupracujeme s nimi. Z internetových stránek NIDV čerpáme řadu formulářů přeložených do mateřských jazyků rodin.

Adaptační koordinátoři
Letos jsme využili i služeb adaptačního koordinátora pro dvě korejské děti, které se do České republiky přistěhovaly s rodiči koncem srpna. Na doporučení rodičů jedné naší žákyně (rovněž korejské národnosti) k nám přišli zapsat své děti. Hned od prvních dnů s dětmi pracují adaptační koordinátorky – jedna s dívkou v první třídě a druhá s jejím bratrem v 5. třídě. Díky péči koordinátorek se děti mnohem lépe a rychleji začleňují do třídních kolektivů, seznamují se s prostředím naší školy a poznávají český jazyk. Postupně si osvojují a začínají používat základní konverzační fráze a česká slova v komunikaci se spolužáky a učiteli. Na obou sourozencích sledujeme velké pokroky, děti jsou bystré, svědomité a pracovité a je na nich vidět touha co nejrychleji se naučit česky tak, aby se dobře se spolužáky i s učiteli domluvily.

Jak na češtinu
Každému žákovi cizinci je na naší škole věnována značná pozornost. Děti navštěvují kurzy českého jazyka. Žáci, kterým pedagogicko-psychologická poradna doporučila hodiny českého jazyka navíc v rámci intervence nebo českého jazyka jako druhého jazyka, mají individuální hodiny. K výuce využíváme např. vlastní pracovní listy a další dostupné pomůcky. Osvědčily se obrázkové slovníky, pexesa, didaktické hry, pracovní listy a výukový materiál vydaný NIDV a CPIC v Ostravě.

Sdílení zkušeností
Přínosná jsou pro nás pracovní setkání v budově NIDV v Ostravě organizovaná a vedená Mgr. Dagmar Půdovou. Tato setkání se konají vždy po vzdělávacím programu tematicky zaměřeném na problematiku dětí/žáků cizinců, a to za přítomnosti regionálních odborníků pro oblast cizinců (CPIC, OSPOD, Cizinecká policie ČR, Organizace pro pomoc uprchlíkům v Ostravě, zástupci pedagogicko-psychologické poradny, zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pedagogové z celého kraje). Platforma probíhá formou workshopu a výměny zkušeností z práce s dětmi/ žáky cizinci. Velkým povzbuzením pro naši práci a vyznamenáním jsou úspěchy našich žáků cizinců u přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni vždy úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení a byli přijati na víceletá a čtyřletá gymnázia i na odborné střední školy či maturitní učební obory.
                                                                               Mgr. Jitka Mikolášová, koordinátorka pro děti/žáky cizince, odborná poradkyně NIDV pro práci s DŽC KK NIDV

Tento článek byl rovněž publikován v Bulletinu NIDV 10/2019, r. 8, č. 2

https://cizinci.nidv.cz/wp-content/uploads/2019/10/BulletinGRV-D%C5%BDC2-pro-%C4%8Dten%C3%AD.pdf